Kokeile aluksi vaikka tätä peliä

Käyttäjän sopimusehdot

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot

voimaan 1.1.2017.

Nämä sopimusehdot korvaavat 26.11.2013 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan väliseen asiakas-suhteeseen RAY Etuasiakkaan käyttäessä Veikkauksen sähköistä pelipalvelua.

Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

1. Palveluntarjoaja ja Pelipalvelu

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Veikkauksen Sähköisen pelipalvelun rahapeleihin (jäljempänä Pelipalvelu), jotka muodostavat yhden RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. RAY Etuasiakkuudella tarkoitetaan Veikkauksen ja asiakkaan välistä asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen Veikkauksen sähköisiin palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle suunnattujen palveluiden käytön.

2. Yleistä Pelipalvelusta

2.1. Pelipalvelun avaaminen

Pelipalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä RAY Etuasiakkaaksi, pelitilin perustamista Pelipalveluun ja Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämään lakisääteiseen valtion väestötietojärjestelmään merkittyä vakituista kotipaikkaa Suomessa. Ahvenanmaan itsehallintoalueella vakituisesti asuvat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja avaamaan Pelipalvelua. Pelipalvelun käyttö edellyttää lisäksi henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa Veikkauksella on maksuyhteistyösopimus.

Pelipalvelun asiakas (jäljempänä Asiakas) luo itselleen Pelipalvelun avaamisen yhteydessä julkisen pelaajanimen (nickname), joka erottaa Asiakkaan muista pelaajista. Pelaajanimen tulee olla Veikkauksen pelaajanimen rekisteröinnin yhteydessä antamien ohjeiden mukainen ja muista erottuva. Pelaajanimi ei saa olla loukkaava, harhaanjohtava taikka muutoin hyvän tavan vastainen.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus.

2.2. Maantieteelliset rajoitukset Pelipalvelun käytölle

Pelipalvelua ei saa avata eikä siihen saa kirjautua tietyistä maista tai tietyiltä alueilta. Asiakkaan tulee aina selvittää Pelipalvelun käyttöä koskeva lainsäädäntö maassa tai alueella, jossa hän aikoo Pelipalvelun avata tai siihen kirjautua. Pelipalvelua ei saa avata tai siihen kirjautua ainakaan niissä maissa tai niillä alueilla, jotka kulloinkin käyvät ilmi verkkopalvelusta ray.fi.

2.3. Pelirajat

Asiakkaan itse asettamien rajoitusten lisäksi Pelipalvelussa on seuraavat vuorokautiset häviämisrajat:

 • Raha-automaattipeleissä vuorokautinen häviämisraja on 500 €. Häviämisrajan tultua täyteen Asiakas ei kyseisen kalenterivuorokauden (klo 00:00 – 24:00) aikana voi pelata Pelipalvelun raha-automaattipelejä.
 • Yksin pelattavissa kasinopeleissä vuorokautinen häviämisraja on 500 €. Häviämisrajan tultua täyteen Asiakas ei kyseisen kalenterivuorokauden aikana voi pelata Pelipalvelun yksin pelattavia kasinopelejä.
 • Toisia Asiakkaita vastaan pelattavissa kasinopeleissä ei ole vuorokautista häviämisrajaa.

3. Pelitili

3.1. Yleistä

Asiakkaalle perustetaan Pelipalvelun avaamisen yhteydessä henkilökohtainen pelitili. Asiakkaalla voi olla Pelipalvelussa vain yksi pelitili. Pelitiliä saa käyttää ainoastaan pelitilin avannut Asiakas. Pelitilin käyttöoikeutta tai asiakassuhteen oikeuksia ja/tai velvoitteita ei saa siirtää edes tilapäisesti toiselle.

Asiakas voi siirtää varoja pelitilille Pelipalvelun käyttöä varten. Pelitililtä veloitetaan Asiakkaan pelipanokset ja maksut. Pelitilin valuutta on Euro. Pelitilin saldon yläraja on 5.000 €. Ylärajan ylittävä saldo siirretään Veikkauksen toimesta vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti Asiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille. Luotolla pelaaminen ei ole sallittua.

Asiakas ei voi siirtää varoja pelitililleen klo 24:00 – 06:00 välisenä aikana. Kyseisenä aikana mahdollisesti tehdyt tilisiirrot kirjautuvat pelitilille aikaisintaan klo 06:01.

Asiakkaan pelivoitot maksetaan pelitilille tai Asiakkaan rekisteröimälle pankkitilille. Asiakas voi halutessaan siirtää varoja pelitililtä rekisteröidylle pankkitililleen näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Jos pelitilillä ei ole pelattaessa riittävästi pelaamiseen oikeuttavia varoja, tai jos Asiakas on käyttänyt Pelipalvelua antamalla puutteellisia tai virheellisiä tietoja taikka toiminut sopimusehtojen tai Veikkauksen asettamien muiden ehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen taikka pelikohtaisten ohjeiden vastaisesti, pelitapahtumaa ei hyväksytä. Veikkaus ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan Asiakkaalle, jos pelitapahtuma jää pelitililtä puuttuvien varojen tai puutteellisten tietojen takia hyväksymättä.

Asiakkaan ilmoittaessa Veikkaukselle verkkopalvelun ray.fi käyttäjätunnuksensa tai salasanansa mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon Veikkaus pidättää itsellään oikeuden pelitilin väliaikaiseen sulkemiseen Asiakkaan varojen ja Pelipalvelun suojaamiseksi.

Veikkauksella on oikeus korjata sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuva rahaliikenteessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka rahamäärä olisi jo kirjattu Asiakkaan pelitilille. Veikkauksella on sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuen myös oikeus veloittaa Asiakkaan pelitililtä varat, jotka Asiakas on saanut pelitililleen oikeudettomasti. Veikkaus ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Asiakkaalle viipymättä. Asiakkaalla on velvollisuus Veikkauksen pyynnöstä palauttaa varat, jotka Asiakas on saanut pelitililleen muutoin oikeudettomasti. Veikkauksella on oikeus pidättää selvityksen kohteena oleva määrä varoja pelitilillä vakuutena, kunnes Asiakkaan oikeus varoihin on laillisesti selvitetty.

3.2. Asiakkaan varat pelitilillä

Asiakkaan pelitilille siirtämät varat ovat tilitysvaroja. Veikkaus säilyttää asiakasvarat erillään muista varoistaan ja tallettaa ne pankkitililleen. Asiakas hyväksyy sen, että Veikkaus säilyttää Asiakkaan pelitililleen siirtämät varat yhdessä muiden Asiakkaiden varojen kanssa, ja että erottelu tapahtuu ainoastaan Veikkauksen sähköisessä pelitilikirjanpidossa.

Veikkaus ei anna pelitodistuksia tai kuitteja pelitilin yksittäisistä tapahtumista. Tapahtumat kirjataan elektronisesti Pelipalvelussa. Asiakkaan tulee tarkistaa, että hänen pelitilinsä tapahtumakirjaukset vastaavat hänen suorittamiaan toimenpiteitä.

3.3. Korko ja kulut

Veikkaus ei maksa pelitilillä oleville varoille korkoa. Asiakas vastaa kaikista Asiakkaan pankin Asiakkaalta mahdollisesti perimistä Asiakkaan pankkitilin ja pelitilin välisistä rahasiirroista aiheutuneista kuluista. Veikkaus ei veloita rahasiirroista pelitilin ja Asiakkaan pankkitilin välillä. Asiakas hyväksyy, että Veikkauksella on oikeus periä automaattisesti mahdolliset palvelumaksut suoraan pelitililtä kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

3.4. Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa pelitilinsä tilitapahtumat aina lopettaessaan pelaamisen. Tilitapahtumissa esiintyviä poikkeamia, esimerkiksi virheellistä maksua tai saamatta jäänyttä voittoa, koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti tai pelikäyttöliittymän live-tuen välityksellä, ja se on toimitettava Veikkaukselle lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa tai mikäli tällaista aikaa ei ole määritelty, kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi poikkeaman tai hänen olisi pitänyt se huomata. Reklamaatiossa tulee ilmetä asian selvittämisen kannalta tarpeelliset yksilöidyt tiedot. Jos Veikkaus ei ole vastaanottanut reklamaatiota kohtuullisen tai lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa, Asiakas menettää oikeutensa vedota poikkeamaan. Veikkaus sitoutuu säilyttämään tilitapahtumatiedot laissa säädetyn ajan, minkä jälkeen Veikkauksella on oikeus tuhota tiedot.

Jos Asiakas huomaa, että Veikkauksen tai Asiakkaan suorittama pelitilin sulkeminen on epäonnistunut, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä Veikkaukselle. Veikkaus ei vastaa pelipanoksista, joilla Asiakas on pelannut sen jälkeen, kun hän on pyytänyt pelitilin sulkemista tai jäädyttämistä tai kun Asiakas on rajoittanut pelioikeuttaan.

4. Pelaaminen

4.1. Pelitapahtumat

Pelipalvelun rahapelien pelaaminen edellyttää, että pelitilille on siirretty pelimaksuihin tarvittavia varoja.

Asiakkaan jokainen yksittäinen peliä koskeva valinta (sisältäen esim. linja-/kortti-, panostus-, ym. valinnat) otetaan vastaan, hyväksytään, toteutetaan ja arvonta suoritetaan viranomaisen valvonnan alaisessa Veikkauksen pelijärjestelmässä, johon pelitapahtumatiedot (sisältäen esim. arvontatulokset) tallennetaan.

Asiakkaan käytössä olevan pelitilin käyttöliittymän avulla Asiakkaalla on mahdollisuus selata peli- ja rahaliikennetapahtumia, jotka ovat kohdistuneet hänen pelitiliinsä.

Asiakas ei voi perua eikä muuttaa asettamaansa pelipanosta sen jälkeen, kun hän on käynnistänyt arvonnan tai kun pelipanosten kyseiselle peli- tai panostuskierrokselle asettamiseen varattu aika on umpeutunut.

Pelijärjestelmässä pelattuja pelitapahtumia ei voi perua.

Mikäli Asiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä Pelipalvelun vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, Asiakkaan on välittömästi lopetettava Pelipalvelun käyttö ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

4.2. Sopimusehtojen vastainen pelaaminen

Kaikkien Asiakkaan suorittamien pelitapahtumien tulee noudattaa näitä sopimusehtoja sekä pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita.

Asiakkaalla ei ole oikeutta osallistua sellaiseen pelitapahtumaan, jonka lopputulokseen Asiakas tai muu taho, joka toimii Asiakkaan kanssa yhteistyössä, voi oikeudettomasti vaikuttaa suoraan tai välillisesti.

 • se on tarjottu, toteutettu tai hyväksytty virheen seurauksena; 
 • siihen on osallistuttu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella tavalla;
 • Asiakas tai tämän kanssa yhteistyössä toimiva taho yrittää yhdessä kiertää sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita; tai
 • pelitapahtuman lopputulokseen on suoraan tai välillisesti vaikutettu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella toiminnalla.

5. Voittojen maksu

Asiakkaan pelivoitot ja mahdolliset pelimaksujen takaisinmaksut tilitetään automaattisesti Asiakkaan pelitilille. Asiakas voi siirtää varoja pelitililtä Pelipalveluun rekisteröidylle pankkitililleen.

Pelipalvelun tai -järjestelmän vikaantuessa tai pelin keskeytyessä muusta odottamattomasta syystä Asiakkaalle hyvitetään vain arvonnan keskeytymiseen mennessä Veikkauksen pelijärjestelmään tallentuneet voitot, vapaapelit ja pelivaraukset niiltä osin kuin ne voidaan kiistatta todeta.

Mikäli Asiakkaan pelikäyttöliittymän näyttö näyttää vikaantumisen tai toimintahäiriön vuoksi virheellistä voittosummaa, vapaapelien tai pelivarausten määrää tai virheellistä arvonnan tulosta (korttikättä, numeroa, kuvioyhdistelmää tms.), Asiakkaalle hyvitetään todellinen, Veikkauksen pelijärjestelmään tallentunut voittosumma, vapaapelien tai pelivarausten määrä tai suoritetaan voitonjako Veikkauksen pelijärjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella.

Ennen pelivoittojen siirtoa Asiakkaan pelitililtä Asiakkaalle rekisteröidylle pankkitilille Veikkaus pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ja vahvistaa Asiakkaan oikeuden siirrettäviin pelivoittoihin. Veikkaus ei vastaa maksuviivästyksestä tai muista viivästyksistä, jotka johtuvat tarkastuksista. Tarkastusaikana tarkastuksen kohteena olevat varat säilytetään Asiakkaan pelitilillä jäädytettyinä varoina, mikäli se selvitettävän asian tai suojattavan oikeushyvän turvaamiseksi on välttämätöntä.

6. Turvallisuus

Pelipalvelun turvallisuuden ja Asiakkaan pelitoiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Veikkauksella on epäillessään Pelipalvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella

 • kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain Asiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja;
 • asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle pelitililtä Asiakkaan pankkitilille;
 • välittömästi keskeyttää Pelipalvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää Pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;
 • estää pelitilin avaaminen ja/tai pelaaminen, kokonaan tai osittain.

Veikkauksella on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää Pelipalvelun tai sen osan käyttö taikka jättää Pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli Asiakas ei noudata Pelipalvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä taikka pelikohtaisia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää Pelipalvelua siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli Asiakkaan toiminta, hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tai aiheuttavat vahingonvaaraa Pelipalvelun toiminnalle tai turvallisuudelle.

7. Aineettomat oikeudet

Kaikki Pelipalvelun sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat Veikkaukselle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen Pelipalvelussa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Veikkaus ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Pelipalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.

Veikkauksella on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa Asiakkaan Pelipalveluun lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. Veikkaus kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä.

Veikkaus voi poistaa Pelipalvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka Veikkauksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Asiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

8. Chat-palvelu

8.1. Yleistä

Veikkaus tarjoaa Pelipalvelussa tiettyjen pelien yhteydessä Asiakkaille reaaliaikaisen Chat-pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) Asiakkaiden keskinäiseen sekä Asiakkaan ja Veikkauksen väliseen viestintään. Chat-palvelussa saa lähettää ainoastaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, joka ei riko lakia tai hyvää tapaa tai sisällä toisen tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

8.2. Chat-palvelun käyttö ja sisältö

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hän on vastuussa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. Chat-palvelun reaaliaikaisuudesta johtuen Veikkaus ei ennakkotarkasta viestinnän sisältöä eikä ole vastuussa siitä. Asiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä, ja hän ei saa lähettää mitään laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa.

Veikkaus pidättää oikeuden poistaa Chat-palvelusta sellaisen sisällön, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka on Veikkauksen näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle, sekä estää kokonaan tai määräajaksi sellaisen Asiakkaan pääsy Chat-palveluun, jonka Chat-palvelun käyttö rikkoo näitä ehtoja. Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Asiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

Muun muassa seuraavat tavat ovat ehtojen vastaisia:

 • Asiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin, markkinointiviestintään, virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen;
 • Asiakas käyttää Chat-palvelua pelin ohjeiden tai sääntöjen vastaiseen tarkoitukseen;
 • Asiakas painostaa, uhkailee, halventaa tai muutoin häiritsee toista Asiakasta tai Veikkausta taikka häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen;
 • Asiakas yrittää kalastella toisten Asiakkaiden yksityisiä tietoja kuten esimerkiksi salasanaa tai käyttäjätunnusta;
 • Asiakas lähettää tai levittää lainvastaista, kiellettyä tai vahingollista sisältöä taikka sisältöä, joka voidaan ymmärtää syrjiväksi, loukkaavaksi tai tarkoituksella harhaanjohtavaksi;
 • Asiakas antaa Veikkausta tai Pelipalvelua koskevia totuudenvastaisia, halventavia tai perusteettomia lausuntoja tai väitteitä;
 • Asiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on Veikkauksen tai sen yhteystyökumppanin työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista;
 • Asiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla.

8.3. Veikkauksen vastuu Chat-palvelusta

Veikkaus tarjoaa Chat-palvelun Asiakkailleen ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. Veikkaus tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta.

Veikkaus ei vastaa Asiakkaiden reaaliaikaiseen Chat-palveluun tuottamien viestien sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ottaa tämän huomioon arvioidessaan Chat-palvelun viestinnän luotettavuutta. Veikkaus tekee parhaansa poistaakseen lainvastaisen tai muutoin sopimattoman sisällön Chat-palvelussa. Veikkaus ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, joita Chat-palvelu, sen käyttö tai toimimattomuus mahdollisesti aiheuttaa Asiakkaalle.

9. Vastuunrajoitus

Pelipalvelun käyttäminen tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla. Veikkaus vastaa Pelipalvelun toiminnasta vain sellaisessa Asiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää Veikkauksen viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi verkkopalvelusta ray.fi.

Veikkaus ei takaa sitä eikä vastaa siitä, että Pelipalvelu olisi Asiakkaan käytössä keskeytyksettä tai virheetön. Veikkaus pyrkii etukäteen ilmoittamaan verkkosivustollaan Pelipalvelun käyttöön liittyvistä huolloista, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvista katkoksista. Veikkaus voi rajoittaa Pelipalvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Pelipalvelun yhteydessä.

Veikkaus ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle taholle mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien muun muassa viivästys, käyttämättä jääneestä Pelipalvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys tai muu taloudellinen menetys, joka johtuu esimerkiksi:

 1. Pelipalvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; 
 2. korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu Pelipalvelun kautta ostettuun tai saatuun tietoon, informaation tai palveluun, Pelipalvelun kautta vastaanotettuun viestiin tai oikeustoimeen, joka on tehty Pelipalvelun välityksellä;
 3. oikeudettomasta pääsystä Asiakkaan tiedonsiirtoihin tai niiden muuttamisesta;
 4. Asiakkaan tietojärjestelmää tai päätelaitetta koskevasta vahingosta tai tiedon menettämisestä, joka aiheutuu Pelipalvelusta ladatusta sisällöstä;
 5. muista Pelipalveluun liittyvistä seikoista tai olosuhteista.

Veikkauksen vastuu Pelipalvelun toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että pelitapahtuma on jäänyt Veikkauksesta tai Pelipalvelusta johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka Asiakas on suorittanut Veikkaukselle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei näissä ehdoissa tai kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu.

Mikään tässä kohdassa mainittu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

Sopimussuhteen päättyminen

10.1 Asiakkaan oikeus päättää sopimussuhde

Asiakkaalla on oikeus päättää sopimussuhde milloin tahansa irtisanomalla tämä sopimus verkkopalvelussa ray.fi tai todisteellisesti Veikkauksen asiakaspalveluun. Sopimussuhde päättyy, kun Veikkaus on käsitellyt mahdolliset Asiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esim. Asiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon.

10.2 Veikkauksen oikeus päättää sopimussuhde

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi sulkea Asiakkaan pelitili määräajaksi tai toistaiseksi tai päättää sopimussuhde, mikäli:

 • Asiakas ei noudata Pelipalveluun liittyviä sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että Pelipalvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • Asiakas muulla tavalla väärinkäyttää Pelipalvelua siten, että palvelun käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille; tai
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, Pelipalvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.

Veikkaus varaa oikeuden ilmoittaa epäillyt väärinkäytökset asianomaisille viranomaisille ja avustaa viranomaisia asian selvittämisessä.

10.3 Sopimussuhteen päättäminen olosuhteiden muutoksen johdosta

Veikkauksella on oikeus sulkea Asiakkaan pelitili, päättää sopimussuhde ja siirtää mahdolliset varat pelitililtä Asiakkaan RAY Etuasiakkuuteen rekisteröidylle pankkitilille, mikäli:

 • pelitilille ei ole kirjautunut yhtään tapahtumaa 24 peräkkäisen kuukauden aikana;
 • Asiakkaan RAY Etuasiakkuus on päättynyt;
 • Veikkauksella on perusteltua syytä epäillä, että Asiakkaalla ei ole enää vakituista kotipaikkaa Suomessa (Ahvenanmaan itsehallintoalueella vakituisesti asuvat eivät ole oikeutettuja käyttämään Pelipalvelua);
 • Veikkaus saa tiedon Asiakkaan kuolemasta; tai
 • Veikkauksella on perusteltua syytä epäillä, että muu RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen tai Pelipalvelun avaamisen edellytys ei enää täyty.

10.4 Toimenpiteet sopimussuhteen päättyessä

Sopimussuhteen päättyessä Veikkaus sulkee Asiakkaan pelitilin, jolloin mahdolliset pelitilillä olevat varat siirretään näiden sopimusehtojen mukaisesti sille pankkitilille, jonka Asiakas on RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröinyt.

11. Sopimusehtojen muutokset

Veikkauksella on oikeus tehdä muutoksia Pelipalveluihin ja niiden sisältöön. Veikkaus pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa sopimusehtoja tai pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Veikkaus tiedottaa mahdollisista muutoksista Pelipalvelussa tai Asiakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen.

Jos Veikkaus muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, eikä muutos johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, Veikkaus ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle tämän asiakastietoihin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Veikkaus on lähettänyt ilmoituksen em. tavalla.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja, Asiakas ei saa kirjautua Pelipalveluun, vaan Asiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo Asiakasta.

12. Sopimuskokonaisuus

Mikäli eri sopimusehtojen ja pelikohtaisten sääntöjen välillä esiintyy ristiriitaa, niitä sovelletaan seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä:

 1. Sähköisesti välitettävien rahapelien vahvistetut pelisäännöt
 2. Pelikohtaiset ohjeet 
 3. Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot 
 4. RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot

Nämä sopimusehdot on laadittu suomen kielellä ja käännetty muille kielille. Mikäli erikielisten versioiden välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielistä versiota.

 VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

RAY Etuasiakas -ohjelman säännöt

Näissä säännöissä tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

Ohjelman tasot

RAY Etuasiakkuuteen sisältyy kolme tasoa: perus-, hopea- ja kultataso.

Asiakastason määräytymiseen ei vaikuta pelaamiseen käytetty rahamäärä vaan pelipäivät. Perustasolla ovat kaikki Etuasiakkaaksi rekisteröityneet henkilöt, joilla ei ole yhtään pelipäivää viimeisen 3 kuukauden (90 vrk) aikana. Hopeatasolle pääsy edellyttää vähintään yhden pelipäivän viimeisen kolmen kuukauden (90 vrk) aikana.

Kultatasolle pääsy edellyttää vähintään neljä pelipäivää viimeisen kuukauden (30 vrk) aikana. Kultataso on voimassa aina vähintään 30 päivää kultatasolle nousun jälkeen. Pelipäiväksi lasketaan sekä vuorokausi (klo 00-24), jonka aikana Etuasiakas on pelannut rahalla tunnistautuneena vähintään yhden pelikierroksen ray.fi:ssä, mobiilissa tai raha-automaatilla, että käynti Casino Helsingissä. Lisäksi pelipäivän saa ensimmäisen maksukortin liittämisestä Etuasiakkuuteen sekä muusta Veikkauksen erikseen määrittelemästä kampanjaluonteisesta toimenpiteestä.

Asiakasohjelman tasotieto päivittyy normaalisti lyhyellä viiveellä, mutta viimeistään pelipäivää seuraavan vuorokauden aikana. Tunnistautunutta pelaamista on kaikki pelitilin tunnuksilla kirjautuneena ray.fi - netti- ja mobiilipalvelussa rahalla tapahtuva pelaaminen, jolloin voimassa ovat itse määritellyt vuorokausi- ja kuukausikohtaiset pelirajat. Raha-automaateilla tunnistautuneena pelaaminen tapahtuu maksukortilla, johon Etuasiakkuus-ominaisuus ja asiakkaan määrittämät päivä- ja kuukausikohtaiset pelirajat on määritetty. Asiakas voi pelata tunnistautuneena myös pelisalien Videobet-automaateilla syöttämällä asiakasnumeronsa.

Asiakasedut

Tiedot asiakaseduista löytyvät RAY Etuasiakkaiden verkkopalvelusta (ray.fi/etuasiakas). Kirjautumalla palveluun Etuasiakas pääsee näkemään asiakastasonsa mukaisesti perus-, hopea- tai kultatason sisällön sekä edut, joihin hän on oikeutettu. Asiakasedut ovat hyödynnettävissä niiden yhteydessä kerrotulla tavalla.

Pelilliset edut

Jokainen pelikierros, jonka Etuasiakas pelaa tunnistautuneena RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaatilla (pl. pelisalien Bling-automaatit), on mukana 5000€:n Onnenpotin arvonnassa. Onnenpotti on jackpot-tyylinen lisävoitto, ja se maksetaan RAY Etuasiakkaan voitonmaksutilille.

Vain Etuasiakkaana pelattavana olevissa ray.fi:n netti- ja mobiilipeleissä on jackpot-voittoja. Lisäksi Etuasiakkaalla on tunnistautuneena raha-automaatteja pelatessaan mahdollisuus pelikohtaisiin suurempiin voittoluokkiin. Esim. Hedelmäpoksu-pelissä tunnistautuneena pelatessa maksetaan päävoitto tuplana, ja pelisalien Bling-automaateissa on Etuasiakkaille omat jackpotit.

Asiakasarvonnat

Hopea- ja kultatasolla olevat Etuasiakkaat voivat osallistua oman asiakastasonsa arvontoihin, joissa palkintoina on erilaisia tuote- ja palvelupalkintoja. Tiedot käynnissä olevista hopea- ja kultatason arvonnoista löytyvät nettipalvelun Etuasiakas-osiosta, ja arvontaan voi osallistua kirjautumalla nettipalveluun osoitteessa ray.fi/etuasiakas. Samaan arvontaan voi osallistua vain kerran. Palkinnot jaetaan arvonnan perusteella, joka suoritetaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. Asiakasarvontojen yhteydessä voi esiintyä arvontakohtaisia sääntöjä tai rajoitteita. Veikkauksella on oikeus tiedottaa arvonnassa voittaneen etu- ja sukunimi sekä paikkakunta osoitteessa ray.fi ja somessa. Veikkauksen työntekijät eivät voi osallistua asiakasarvontoihin.

Asiakasarvontojen palkinnot toimitetaan voittajalle tämän Veikkauksen asiakasrekisterissä olevien yhteystietojen perusteella. Voittajille ilmoitetaan palkinnosta sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse viikon kuluessa arvonnasta. Mikäli Veikkaus ei tavoita voittajaa viikon kuluessa tai arvonnan säännöissä erikseen mainitussa ajassa yhteydenotosta, Veikkauksella on oikeus arpoa palkinto uudelleen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Mahdollisissa matkustamista sisältävissä arvonnoissa voittava Etuasiakas vastaa siitä, että hänellä ja muilla palkintomatkan käyttäjillä on tarvittavat matkustusasiakirjat ja matkavakuutus. Veikkaus ei vastaa niiden hankkimisesta eikä niiden hankkimisesta syntyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Veikkauksen kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Veikkauksen vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Veikkaus maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnoista.

Muut asiakasedut

Hopea- ja kultatasoilla olevat Etuasiakkaat voivat lunastaa aika-ajoin tarjolla olevia Veikkauksen ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia muita etuja kulloisenkin asiakastasonsa mukaan. Tiedot ajankohtaisista eduista löytyvät osoitteesta ray.fi/etuasiakas.

Edun voi lunastaa ray.fi:ssä kerrotulla tavalla, kuten näyttämällä etuun oikeuttavaa sähköistä kuponkia matkapuhelimesta edun lunastuspaikassa tai tulostamalla etuun oikeuttavan kupongin nettipalvelusta.

Veikkauksen yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut ovat Veikkauksen yhteistyökumppaneiden vastuulla eikä Veikkaus siten ole korvausvelvollinen, mikäli Etuasiakas ei poikkeustilanteessa jostakin syystä saisi lunastettua asiakasetua kumppanilta.

Hopea- ja kultatasoilla voi olla aika-ajoin tarjolla myös erilaisia asiakastapahtumia tai erilaisia lunastettavia etuja, joihin ilmoittautuminen tai joiden lunastus tapahtuu osoitteessa ray.fi/etuasiakas. Etujen saatavuus ja jakamistapa ilmoitetaan kunkin edun kohdalla aina erikseen, ja niissä saattaa olla etukohtaisia sääntöjä tai rajoitteita. Etu esimerkiksi jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä tai yhteistyökumppanin määrittelemien kriteerien mukaan.

Kultatasolla oleva Etuasiakas saa säännöllisesti pelaamisen hallintaan liittyvää viestintää sähköpostitse. Viestinnän tarkoituksena on mm. tutustuttaa aktiivisesti pelaava asiakas erilaisiin pelaamisen hallinnan välineisiin. Näitä vastuullisuusviestejä lähetetään noin kerran kuussa kaikille kultatason Etuasiakkaille markkinointilupaan katsomatta ja niistä ei voi kieltäytyä.

Muut ehdot

Veikkauksella on oikeus tehdä asiakasohjelman sääntöihin muutoksia ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää eikä Veikkaus vastaa muutoksista johtuvista etujen menetyksistä.

Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakasohjelman säännöt ja muut etukohtaiset säännöt osallistuessaan asiakasarvontoihin tai hyödyntäessään muita RAY Etuasiakas -ohjelmaan sisältyviä etuja.

Veikkaus maksaa asiakasarvontojen palkinnoista arpajaisveron voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Arvontojen palkintoja tai muita asiakasetuja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi eduksi eikä käyttämätöntä palkintoa tai etua hyvitetä.

Etuasiakkaille järjestettävät tapahtumat edellyttävät täysi-ikäisyyttä. Mahdollisten Etuasiakkaiden mukana tapahtumiin kutsuttavien seuralaisten tulee olla täysi-ikäisiä ja Etuasiakkaita.

Veikkauksella on oikeus käyttää Etuasiakkaille järjestettävissä tapahtumissa tallentamaansa materiaalia, kuten valokuvia tai videoita, markkinointitarkoituksiinsa, esimerkiksi osoitteessa ray.fi ja sosiaalisessa mediassa. Veikkaus tiedottaa asiasta tapahtumaan osallistuvia. Asiakas voi kuitenkin kieltäytyä esiintymisestä markkinointimateriaaleissa.

RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot

voimaan 1.1.2017

Nämä sopimusehdot korvaavat 29.10.2015 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan Veikkauksen asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen Veikkauksen palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. 

Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

1. RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN

RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on virallinen suomalainen henkilötunnus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityvä antaa Veikkaukselle oikeuden hakea ja tarkistaa henkilö- ja osoitetietojensa oikeellisuus väestötietojärjestelmästä.

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityvä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja sekä Veikkauksen palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, Veikkauksen toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat sopimusehdot, RAY Etuasiakas -ohjelman säännöt ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä verkkosivustolla ray.fi sekä Veikkauksen toimipaikoissa.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. 

RAY Etuasiakkuus pitää sisällään erilaisia pelipalveluja. Näitä ovat muun muassa Sähköinen pelipalvelu, joka mahdollistaa netti- ja mobiilipelien pelaamisen, ja RAY Etuasiakas voi pelata tunnistautuneena myös maksukortilla, johon Etuasiakkuus-ominaisuus on liitetty.  Jos RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen tapahtuu verkkosivustolla ray.fi, RAY Etuasiakkuus sisältää automaattisesti Sähköisen Pelipalvelun, jossa pelaaminen on aina tunnistettua. Kulloinkin voimassa oleva pelipalvelulistaus löytyy verkkosivustolta ray.fi.

2. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUNNISTETTU KORTTIPELAAMINEN

Veikkauksen raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisen maksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin. 

Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla RAY Etuasiakkuuteen liitetyllä maksukortillaan RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai raha-automaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivustolta ray.fi.

Maksukortin liittäminen Etuasiakkuuteen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä verkkosivustolla ray.fi tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla Veikkauksen raha-automaateilla taikka muulla pankin määrittelemällä tavalla. Liittäminen saattaa edellyttää RAY Etuasiakkaalta henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa Veikkauksella on maksuyhteistyösopimus.

 • Maksukortin voi liittää Etuasiakkuuteen verkkosivustolla ray.fi mainittujen suomalaisten kortinmyöntäjien myöntämiin henkilökohtaisiin debit- ja Visa Electron -maksukortteihin.
 • Yksittäiseen maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva Etuasiakkuus.
 • RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää kerrallaan enintään 5 erillistä henkilökohtaista maksukorttia Etuasiakkuuteen.
 • Pankki-, luotto- tai yrityskortteja ei ole mahdollista liittää Etusiakkuuteen.  Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin, jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet (nk. credit/debit -kortit).
 • Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi vain maksukortti, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä, voidaan liittää Etuasiakkuuteen
 • Maksukortin liittämistä Etuasiakkuuteen saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mitkä sen myöntämistä maksukorteista on liitettävissä Etuasiakkuuteen.

Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Veikkauksen rahapelien pelisäännöissä.  Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

3. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN

Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua Veikkauksen kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai -välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. 

Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot on esitetty RAY Etuasiakas -ohjelman säännöissä, ja RAY Etuasiakas hyväksyy säännöt etuja hyödyntäessään.

RAY Etuasiakkuuden pelipalveluja käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen peliraja. Peliraja on rahamääräinen summa, jonka RAY Etuasiakas voi enintään jäädä tappiolle vuorokauden tai kuukauden aikana. Voitot kasvattavat määränsä verran pelirajojen määrittämiä pelattavissa olevia rahamääriä.

RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa.

RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana.

Mikäli RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai RAY Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, RAY Etuasiakkuuden hakija/ RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Veikkauksella on tarvittaessa oikeus selvittää asiakkaan kyseiseen Tupas-palvelun käyttöön liittyviä tietoja asiakkaan pankista.

 • RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan Veikkauksen tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. Veikkaus ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut.
 • RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun Veikkauksen asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon.
 • RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

4. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU

Veikkaus tarjoaa verkkosivustolla ray.fi RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat -pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen väliseen viestintään. 

RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista:

 • RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen;
 • RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen;
 • RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa;
 • RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on Veikkauksen tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista;
 • RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla.

Veikkaus tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. Veikkaus tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelun keskeytyksetöntä toimivuutta.

5. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan Veikkauksen tietojärjestelmiin, ja että Veikkauksella on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. Veikkauksella on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti väestötietojärjestelmästä.

 • RAY Etuasiakas hyväksyy sen, että Veikkaus voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan Veikkaukselle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki Veikkauksen kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@veikkaus.fi.
 • RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja Veikkauksen asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa Veikkauksen toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, Veikkaus palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.

6. VEIKKAUKSEN OIKEUDET

Veikkauksella on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Palvelun turvallisuuden ja RAY Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Veikkauksella on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella:

 • kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain RAY Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja;
 • asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle RAY Etuasiakkaan pankkitilille;
 • välittömästi keskeyttää palvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;
 • estää palvelun käyttö tai pelaaminen, kokonaan tai osittain.

Veikkauksella on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun, palvelun osan tai tietyn maksuvälineen käyttö taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä, pelikohtaisia ohjeita tai muita Veikkauksen antamia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää palvelua tai järjestelmiä siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli RAY Etuasiakkaan toiminta tai tämän käyttämä laitteisto, ohjelmisto tai tietoliikenneyhteys vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelulle, Veikkaukselle tai kolmannelle taholle. Veikkauksella on oikeus tarkistaa RAY Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia RAY Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa.

Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen.

Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat Veikkaukselle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla.

 • Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Veikkaus ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty.
 • Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.
 • Veikkauksella on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. Veikkaus kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä.
 • Veikkaus voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka Veikkauksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. Veikkaus ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen.
 • RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa Veikkaukselle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon Veikkaus pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi.

 

7. VEIKKAUKSEN VASTUUT

Veikkaus ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. Veikkaus pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. Veikkaus ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Veikkaus ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

 • Veikkaus ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta.
 • Veikkaus ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. Veikkaus ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä.
 • Veikkaus vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää Veikkauksen viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi verkkosivustolta ray.fi.
 • Verkkosivusto ray.fi ja Sähköinen pelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. Veikkaus ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Kulloinkin voimassa olevat tuetut päätelaitteet käyvät ilmi verkkosivustolta ray.fi. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät verkkosivustolta ray.fi.
 • Veikkaus ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta Veikkauksen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi
  •  viranomaisen päätös tai toimenpide;
  • työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee Veikkausta;
  • sota, kapina, mellakka tai niiden uhka;
  • sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus;
  • häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä.

Ylivoimainen este tai muu Veikkauksen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa Veikkauksen keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi.

 • Veikkauksen vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt Veikkauksesta johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut Veikkaukselle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu.
 • Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

8. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT

RAY Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. Lisäksi RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan Veikkaukselle antamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteys- tai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista.

RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan Veikkaukselle, mikäli hänellä on syytä epäillä verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon.

RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista.

RAY Etuasiakas saa käyttää Veikkauksen tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta.

RAY Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista.

9. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN

RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde Veikkauksen kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde verkkosivustolla ray.fi, tietyissä Veikkauksen pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti Veikkauksen asiakaspalveluun. Asiakassuhteen päättyessä Veikkaus lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa.

RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan välillä. 

Sopimussuhde päättyy, kun Veikkaus on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. 

Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi Veikkaus säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta.

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli

 • RAY Etuasiakas ei noudata Veikkauksen tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että Veikkauksen tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille;
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, Veikkauksen tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi.

Veikkauksella on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli

 • Veikkaus saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta;
 • RAY Etuasiakkaan pitkäaikaisen passiivisuuden vuoksi Veikkauksella on perusteltu syy olettaa asiakassuhteen päättyneen;
 • jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty.

10. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Veikkauksella on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta verkkosivustolla ray.fi tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon.

 • Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. Veikkaus ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista.
 • Jos Veikkaus muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, Veikkaus ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Veikkaus on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon.
 • RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta.

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Jos RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välistä sopimusta koskevaa mitä tahansa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mikäli kyse on Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä, RAY Etuasiakas voi hakea Veikkauksen toimintaa valvovalta viranomaiselta Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta. Ratkaisusuositusta tulee hakea kirjallisesti yhden vuoden kuluessa siitä, kun RAY Etuasiakas katsoo saavuttaneensa voittoon oikeuttavan tuloksen. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, tai sen voi tehdä Poliisihallituksen lomakkeella:
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/27275_Ratkaisusuosituslomake_RAY_final_version.pdf?3c8b55273465d288.

Ratkaisusuositus tai sen hakeminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.

12. VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

Nämä sopimusehdot on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

 

Kasinon ja pokerin nettipelit eivät ole pelattavissa näissä maissa:

Antigua ja Barbuda
Alankomaiden Antillit (Netherlands Antilles)
Belgia (Belgium)
Bulgaria
Cookinsaaret (Cook Islands)
Hongkong (Hong Kong)
Iran
Iraq
Iso-Britannia (UK) 
Israel
Italia (Italy)
Kuuba (Cuba)
Kypros (Cyprus)
Laos
Mikronesia (Micronesia)
Myanmar (Burma)
Nauru
Portugali (Portugal)
Zimbabwe
Somalia
Sudan
Syyria (Syria)
Thaimaa (Thailand)
Turkki (Turkey)
Uzbekistan
Viro (Estonia)
Yhdysvallat territorioineen (US)

TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1.1.2017

1. Rekisterinpitäjä

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Huuskonen

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterin nimi

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin alarekisteri:

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan Veikkaukselle antama toimeksianto.

RAY Etuasiakkuuden asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalveluiden järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta.
 • Veikkauksen toiminnan, pelien, palveluiden ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
 • Asiakkuuksien analysointi, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Pelien ja palveluiden tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen käsittely. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Veikkauksen palveluissa. Palveluiden tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakaspuheluiden nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä turvallisuussyistä.
 • Veikkauksen vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta. Vastuullisuusanalyysien ja pelaamisen hallinnan välineiden tarjoaminen asiakkaalle.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot
  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot:
   • Vakinainen osoite (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
   • Postitusosoite (asiakkaan itse antama)
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite
  • Kotikunta
  • Pankkitilin numero (voitonmaksutili)
  • Asiointikieli
 • Yksilöivät tunnisteet
  • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
   • Henkilötunnus
   • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä
   • Asiakasnumero
   • RAY Etuasiakas-ID
   • Käyttäjätunnus ja salasana ray.fi –verkkopalvelua varten
   • Sähköisen pelipalvelun pelaajanimet
  • Verkkopalvelun käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet
   • Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä
   • Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu)
  • Asiakkaan maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden alkaminen, tilat ja tasot sekä päättyminen
  • Asiakkaan palveluiden käyttö ja kontaktihistoria
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (tarkemmin kohdassa 12)
  • Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat (tarkemmin kohdassa 13)
  • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
  • Asiakkaan ryhmittelytiedot
  • Tiedot ulkoisista tietolähteistä (tarkemmin kohdassa 6)
  • Kampanjoiden tiedot
  • Asiakaspuheluiden nauhoitukset
  • Asiakaspalaute
  • Käyttäjätilin tiedot
  • Vastuullisuusanalyysit ja - luokitukset
  • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
  • Pelitapahtumatiedot
  • Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot
  • Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
  • Palvelukohtaiset asiakastiedot
  • Pelien ja palveluiden personointitiedot
  • Sovellusten ja palveluiden lokitiedot sekä tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  • Maksutapahtumat RAY Etuasiakkuuden palveluissa ja maksunvälitystiedot
  • Maksukorttien käyttöön RAY Etuasiakkuuden palveluissa liittyvät tiedot
  • Mobiiliasiakaskortin käyttöön liittyvät tiedot

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä.

Veikkaus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson –rekisteristä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeiden käyttö

Veikkaus käyttää verkkopalvelussaan evästeitä (cookies) palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisäksi evästeistä saatua tietoa voidaan käyttää verkkopalvelumme sisällön ja pelituotteiden personointiin ja kehittämiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Veikkaus ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Jos et halua, että Veikkaus kohdentaa mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueittesi mukaan, voit estää kohdentamisen: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset .

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Veikkauksen tai Veikkauksen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) vaatimusten mukaiseen rahanpesurekisteriin/ asiakkaan tunnistamistietorekisteriin.

Asiakastietoja voidaan siirtää Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin ja käsitellä Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriselosteessa informoidulla tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Veikkauksen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Veikkauksen tarjoama verkkopalvelu on suojattu SSL-sertifikaatilla, mistä asiakas tunnistaa kyseisen palvelun oikeellisuuden. Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät tunnistautuvat molempiin suuntiin SSL-palvelinsertifikaattien avulla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri/ Henkilötietojen tarkastuspyyntö, PL 32, 02601 Espoo. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Asiakas voi tarkistaa perustietojaan sekä peli- ja maksutapahtumatietojaan osittain myös ray.fi –verkkopalvelun Oma tili -osiossa.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Veikkaus huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.


12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa, tietyissä Veikkauksen pelisaleissa ja Casino Helsingissä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin

 • Sähköpostilla
 • Matkapuhelimella.

Asiakas voi kieltää

 • Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin
 • Veikkaus päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.
 • Asiakaslehden lähettämisen.

Asiakas voi kieltää markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen sekä tietojensa siirtämisen Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin Veikkauksen asiakaspalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Kun asiakas ei ole antanut Veikkaukselle lainkaan tähän rekisteriin liittyviä suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Veikkauksen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

13. Pelaamisen rajoitukset tai estot

Asiakas voi asettaa itselleen pelaamisen rajoituksia ja estoja. Pelaamisen rajoituksia ja estoja voi päivittää tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Asiakas voi asettaa itselleen seuraavia pelaamisen rajoituksia ja estoja:

 • Pelirajat: Aikaan sidottu euromääräinen rajoite
 • Peli- ja pääsykielto: Aikaan sidottu pelaamisen esto.

Pelisäännöt

1.1.2017 lähtien voimassa olevat Veikkaus Oy:n rahapelien säännöt:

Sisäministeriön ilmoitus asetuksesta RAY:n rahapelien pelisäännöistä:
Lataa PDF Lataa PDF »

Sisäministeriön asetus Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä:
Lataa PDF Lataa PDF »

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta:
Lataa PDF Lataa PDF »

Veikkaus Oy:n rahapelien säännöt sekä suurimmat panokset ja voitot:
Lataa PDF Lataa PDF »

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

Arvontasäännöt

1. Järjestäjä

Veikkaus Oy, Turuntie 42, 02650 Espoo, Y-tunnus 2765220-1 (jäljempänä Järjestäjä).

2. Arvontoihin osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua vain 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat yksityishenkilöt. Veikkauksen työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua arvontaan.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

3. Voittajille ilmoittaminen ja palkinnon luovutus

Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti heidän ilmoittamaansa yhteystietoa käyttäen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan (7 arkipäivää) kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

4. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Mikäli arvontamateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä tai yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa siitä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä ei ole vastuussa vastoin ohjeita tai huolimattomasti tehdyistä osallistumisista.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailijoiden osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään arvonnan toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta osoitteesta www.ray.fi/sopimusehdot#yksityisyyden-suoja

6. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, hän on luonut materiaalin itse ja että ao. materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja samalla siirtää Järjestäjälle pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamaansa kilpailumateriaaliin ja että Järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

7. Muut ehdot

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Osallistumisajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon arvonnassa.

Kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin.

Kilpailu ei ole Facebookin/Twitteri/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin/Twitteriin/Instagramiin. Annat tietosi Järjestäjän käyttöön, etkä Facebookille/Twitterille/Instagramille. Kilpailun sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook/Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Muilta osin arvonnan säännöt noudattavat voimassaolevia Veikkauksen RAY Etuasiakkuuden sääntöjä. www.ray.fi/sopimusehdot#etuasiakkuus

 

VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

 

Odota hetki