Kokeile aluksi vaikka tätä peliä

Käyttäjän sopimusehdot

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot

voimaan 1.1.2017.

Nämä sopimusehdot korvaavat 26.11.2013 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan väliseen asiakas-suhteeseen RAY Etuasiakkaan käyttäessä Veikkauksen sähköistä pelipalvelua.

Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

1. Palveluntarjoaja ja Pelipalvelu

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Veikkauksen Sähköisen pelipalvelun rahapeleihin (jäljempänä Pelipalvelu), jotka muodostavat yhden RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. RAY Etuasiakkuudella tarkoitetaan Veikkauksen ja asiakkaan välistä asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen Veikkauksen sähköisiin palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle suunnattujen palveluiden käytön.

2. Yleistä Pelipalvelusta

2.1. Pelipalvelun avaaminen

Pelipalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä RAY Etuasiakkaaksi, pelitilin perustamista Pelipalveluun ja Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämään lakisääteiseen valtion väestötietojärjestelmään merkittyä vakituista kotipaikkaa Suomessa. Ahvenanmaan itsehallintoalueella vakituisesti asuvat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja avaamaan Pelipalvelua. Pelipalvelun käyttö edellyttää lisäksi henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa Veikkauksella on maksuyhteistyösopimus.

Pelipalvelun asiakas (jäljempänä Asiakas) luo itselleen Pelipalvelun avaamisen yhteydessä julkisen pelaajanimen (nickname), joka erottaa Asiakkaan muista pelaajista. Pelaajanimen tulee olla Veikkauksen pelaajanimen rekisteröinnin yhteydessä antamien ohjeiden mukainen ja muista erottuva. Pelaajanimi ei saa olla loukkaava, harhaanjohtava taikka muutoin hyvän tavan vastainen.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus.

2.2. Maantieteelliset rajoitukset Pelipalvelun käytölle

Pelipalvelua ei saa avata eikä siihen saa kirjautua tietyistä maista tai tietyiltä alueilta. Asiakkaan tulee aina selvittää Pelipalvelun käyttöä koskeva lainsäädäntö maassa tai alueella, jossa hän aikoo Pelipalvelun avata tai siihen kirjautua. Pelipalvelua ei saa avata tai siihen kirjautua ainakaan niissä maissa tai niillä alueilla, jotka kulloinkin käyvät ilmi verkkopalvelusta ray.fi.

2.3. Pelirajat

Asiakkaan itse asettamien rajoitusten lisäksi Pelipalvelussa on seuraavat vuorokautiset häviämisrajat:

 • Raha-automaattipeleissä vuorokautinen häviämisraja on 500 €. Häviämisrajan tultua täyteen Asiakas ei kyseisen kalenterivuorokauden (klo 00:00 – 24:00) aikana voi pelata Pelipalvelun raha-automaattipelejä.
 • Yksin pelattavissa kasinopeleissä vuorokautinen häviämisraja on 500 €. Häviämisrajan tultua täyteen Asiakas ei kyseisen kalenterivuorokauden aikana voi pelata Pelipalvelun yksin pelattavia kasinopelejä.
 • Toisia Asiakkaita vastaan pelattavissa kasinopeleissä ei ole vuorokautista häviämisrajaa.

3. Pelitili

3.1. Yleistä

Asiakkaalle perustetaan Pelipalvelun avaamisen yhteydessä henkilökohtainen pelitili. Asiakkaalla voi olla Pelipalvelussa vain yksi pelitili. Pelitiliä saa käyttää ainoastaan pelitilin avannut Asiakas. Pelitilin käyttöoikeutta tai asiakassuhteen oikeuksia ja/tai velvoitteita ei saa siirtää edes tilapäisesti toiselle.

Asiakas voi siirtää varoja pelitilille Pelipalvelun käyttöä varten. Pelitililtä veloitetaan Asiakkaan pelipanokset ja maksut. Pelitilin valuutta on Euro. Pelitilin saldon yläraja on 5.000 €. Ylärajan ylittävä saldo siirretään Veikkauksen toimesta vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti Asiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille. Luotolla pelaaminen ei ole sallittua.

Asiakas ei voi siirtää varoja pelitililleen klo 24:00 – 06:00 välisenä aikana. Kyseisenä aikana mahdollisesti tehdyt tilisiirrot kirjautuvat pelitilille aikaisintaan klo 06:01.

Asiakkaan pelivoitot maksetaan pelitilille tai Asiakkaan rekisteröimälle pankkitilille. Asiakas voi halutessaan siirtää varoja pelitililtä rekisteröidylle pankkitililleen näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Jos pelitilillä ei ole pelattaessa riittävästi pelaamiseen oikeuttavia varoja, tai jos Asiakas on käyttänyt Pelipalvelua antamalla puutteellisia tai virheellisiä tietoja taikka toiminut sopimusehtojen tai Veikkauksen asettamien muiden ehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen taikka pelikohtaisten ohjeiden vastaisesti, pelitapahtumaa ei hyväksytä. Veikkaus ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan Asiakkaalle, jos pelitapahtuma jää pelitililtä puuttuvien varojen tai puutteellisten tietojen takia hyväksymättä.

Asiakkaan ilmoittaessa Veikkaukselle verkkopalvelun ray.fi käyttäjätunnuksensa tai salasanansa mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon Veikkaus pidättää itsellään oikeuden pelitilin väliaikaiseen sulkemiseen Asiakkaan varojen ja Pelipalvelun suojaamiseksi.

Veikkauksella on oikeus korjata sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuva rahaliikenteessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka rahamäärä olisi jo kirjattu Asiakkaan pelitilille. Veikkauksella on sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuen myös oikeus veloittaa Asiakkaan pelitililtä varat, jotka Asiakas on saanut pelitililleen oikeudettomasti. Veikkaus ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Asiakkaalle viipymättä. Asiakkaalla on velvollisuus Veikkauksen pyynnöstä palauttaa varat, jotka Asiakas on saanut pelitililleen muutoin oikeudettomasti. Veikkauksella on oikeus pidättää selvityksen kohteena oleva määrä varoja pelitilillä vakuutena, kunnes Asiakkaan oikeus varoihin on laillisesti selvitetty.

3.2. Asiakkaan varat pelitilillä

Asiakkaan pelitilille siirtämät varat ovat tilitysvaroja. Veikkaus säilyttää asiakasvarat erillään muista varoistaan ja tallettaa ne pankkitililleen. Asiakas hyväksyy sen, että Veikkaus säilyttää Asiakkaan pelitililleen siirtämät varat yhdessä muiden Asiakkaiden varojen kanssa, ja että erottelu tapahtuu ainoastaan Veikkauksen sähköisessä pelitilikirjanpidossa.

Veikkaus ei anna pelitodistuksia tai kuitteja pelitilin yksittäisistä tapahtumista. Tapahtumat kirjataan elektronisesti Pelipalvelussa. Asiakkaan tulee tarkistaa, että hänen pelitilinsä tapahtumakirjaukset vastaavat hänen suorittamiaan toimenpiteitä.

3.3. Korko ja kulut

Veikkaus ei maksa pelitilillä oleville varoille korkoa. Asiakas vastaa kaikista Asiakkaan pankin Asiakkaalta mahdollisesti perimistä Asiakkaan pankkitilin ja pelitilin välisistä rahasiirroista aiheutuneista kuluista. Veikkaus ei veloita rahasiirroista pelitilin ja Asiakkaan pankkitilin välillä. Asiakas hyväksyy, että Veikkauksella on oikeus periä automaattisesti mahdolliset palvelumaksut suoraan pelitililtä kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

3.4. Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa pelitilinsä tilitapahtumat aina lopettaessaan pelaamisen. Tilitapahtumissa esiintyviä poikkeamia, esimerkiksi virheellistä maksua tai saamatta jäänyttä voittoa, koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti tai pelikäyttöliittymän live-tuen välityksellä, ja se on toimitettava Veikkaukselle lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa tai mikäli tällaista aikaa ei ole määritelty, kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi poikkeaman tai hänen olisi pitänyt se huomata. Reklamaatiossa tulee ilmetä asian selvittämisen kannalta tarpeelliset yksilöidyt tiedot. Jos Veikkaus ei ole vastaanottanut reklamaatiota kohtuullisen tai lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa, Asiakas menettää oikeutensa vedota poikkeamaan. Veikkaus sitoutuu säilyttämään tilitapahtumatiedot laissa säädetyn ajan, minkä jälkeen Veikkauksella on oikeus tuhota tiedot.

Jos Asiakas huomaa, että Veikkauksen tai Asiakkaan suorittama pelitilin sulkeminen on epäonnistunut, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä Veikkaukselle. Veikkaus ei vastaa pelipanoksista, joilla Asiakas on pelannut sen jälkeen, kun hän on pyytänyt pelitilin sulkemista tai jäädyttämistä tai kun Asiakas on rajoittanut pelioikeuttaan.

4. Pelaaminen

4.1. Pelitapahtumat

Pelipalvelun rahapelien pelaaminen edellyttää, että pelitilille on siirretty pelimaksuihin tarvittavia varoja.

Asiakkaan jokainen yksittäinen peliä koskeva valinta (sisältäen esim. linja-/kortti-, panostus-, ym. valinnat) otetaan vastaan, hyväksytään, toteutetaan ja arvonta suoritetaan viranomaisen valvonnan alaisessa Veikkauksen pelijärjestelmässä, johon pelitapahtumatiedot (sisältäen esim. arvontatulokset) tallennetaan.

Asiakkaan käytössä olevan pelitilin käyttöliittymän avulla Asiakkaalla on mahdollisuus selata peli- ja rahaliikennetapahtumia, jotka ovat kohdistuneet hänen pelitiliinsä.

Asiakas ei voi perua eikä muuttaa asettamaansa pelipanosta sen jälkeen, kun hän on käynnistänyt arvonnan tai kun pelipanosten kyseiselle peli- tai panostuskierrokselle asettamiseen varattu aika on umpeutunut.

Pelijärjestelmässä pelattuja pelitapahtumia ei voi perua.

Mikäli Asiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä Pelipalvelun vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, Asiakkaan on välittömästi lopetettava Pelipalvelun käyttö ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

4.2. Sopimusehtojen vastainen pelaaminen

Kaikkien Asiakkaan suorittamien pelitapahtumien tulee noudattaa näitä sopimusehtoja sekä pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita.

Asiakkaalla ei ole oikeutta osallistua sellaiseen pelitapahtumaan, jonka lopputulokseen Asiakas tai muu taho, joka toimii Asiakkaan kanssa yhteistyössä, voi oikeudettomasti vaikuttaa suoraan tai välillisesti.

 • se on tarjottu, toteutettu tai hyväksytty virheen seurauksena; 
 • siihen on osallistuttu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella tavalla;
 • Asiakas tai tämän kanssa yhteistyössä toimiva taho yrittää yhdessä kiertää sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita; tai
 • pelitapahtuman lopputulokseen on suoraan tai välillisesti vaikutettu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella toiminnalla.

5. Voittojen maksu

Asiakkaan pelivoitot ja mahdolliset pelimaksujen takaisinmaksut tilitetään automaattisesti Asiakkaan pelitilille. Asiakas voi siirtää varoja pelitililtä Pelipalveluun rekisteröidylle pankkitililleen.

Pelipalvelun tai -järjestelmän vikaantuessa tai pelin keskeytyessä muusta odottamattomasta syystä Asiakkaalle hyvitetään vain arvonnan keskeytymiseen mennessä Veikkauksen pelijärjestelmään tallentuneet voitot, vapaapelit ja pelivaraukset niiltä osin kuin ne voidaan kiistatta todeta.

Mikäli Asiakkaan pelikäyttöliittymän näyttö näyttää vikaantumisen tai toimintahäiriön vuoksi virheellistä voittosummaa, vapaapelien tai pelivarausten määrää tai virheellistä arvonnan tulosta (korttikättä, numeroa, kuvioyhdistelmää tms.), Asiakkaalle hyvitetään todellinen, Veikkauksen pelijärjestelmään tallentunut voittosumma, vapaapelien tai pelivarausten määrä tai suoritetaan voitonjako Veikkauksen pelijärjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella.

Ennen pelivoittojen siirtoa Asiakkaan pelitililtä Asiakkaalle rekisteröidylle pankkitilille Veikkaus pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ja vahvistaa Asiakkaan oikeuden siirrettäviin pelivoittoihin. Veikkaus ei vastaa maksuviivästyksestä tai muista viivästyksistä, jotka johtuvat tarkastuksista. Tarkastusaikana tarkastuksen kohteena olevat varat säilytetään Asiakkaan pelitilillä jäädytettyinä varoina, mikäli se selvitettävän asian tai suojattavan oikeushyvän turvaamiseksi on välttämätöntä.

6. Turvallisuus

Pelipalvelun turvallisuuden ja Asiakkaan pelitoiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Veikkauksella on epäillessään Pelipalvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella

 • kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain Asiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja;
 • asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle pelitililtä Asiakkaan pankkitilille;
 • välittömästi keskeyttää Pelipalvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää Pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;
 • estää pelitilin avaaminen ja/tai pelaaminen, kokonaan tai osittain.

Veikkauksella on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää Pelipalvelun tai sen osan käyttö taikka jättää Pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli Asiakas ei noudata Pelipalvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä taikka pelikohtaisia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää Pelipalvelua siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli Asiakkaan toiminta, hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tai aiheuttavat vahingonvaaraa Pelipalvelun toiminnalle tai turvallisuudelle.

7. Aineettomat oikeudet

Kaikki Pelipalvelun sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat Veikkaukselle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen Pelipalvelussa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Veikkaus ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Pelipalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.

Veikkauksella on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa Asiakkaan Pelipalveluun lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. Veikkaus kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä.

Veikkaus voi poistaa Pelipalvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka Veikkauksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Asiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

8. Chat-palvelu

8.1. Yleistä

Veikkaus tarjoaa Pelipalvelussa tiettyjen pelien yhteydessä Asiakkaille reaaliaikaisen Chat-pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) Asiakkaiden keskinäiseen sekä Asiakkaan ja Veikkauksen väliseen viestintään. Chat-palvelussa saa lähettää ainoastaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, joka ei riko lakia tai hyvää tapaa tai sisällä toisen tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

8.2. Chat-palvelun käyttö ja sisältö

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hän on vastuussa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. Chat-palvelun reaaliaikaisuudesta johtuen Veikkaus ei ennakkotarkasta viestinnän sisältöä eikä ole vastuussa siitä. Asiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä, ja hän ei saa lähettää mitään laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa.

Veikkaus pidättää oikeuden poistaa Chat-palvelusta sellaisen sisällön, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka on Veikkauksen näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle, sekä estää kokonaan tai määräajaksi sellaisen Asiakkaan pääsy Chat-palveluun, jonka Chat-palvelun käyttö rikkoo näitä ehtoja. Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Asiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

Muun muassa seuraavat tavat ovat ehtojen vastaisia:

 • Asiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin, markkinointiviestintään, virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen;
 • Asiakas käyttää Chat-palvelua pelin ohjeiden tai sääntöjen vastaiseen tarkoitukseen;
 • Asiakas painostaa, uhkailee, halventaa tai muutoin häiritsee toista Asiakasta tai Veikkausta taikka häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen;
 • Asiakas yrittää kalastella toisten Asiakkaiden yksityisiä tietoja kuten esimerkiksi salasanaa tai käyttäjätunnusta;
 • Asiakas lähettää tai levittää lainvastaista, kiellettyä tai vahingollista sisältöä taikka sisältöä, joka voidaan ymmärtää syrjiväksi, loukkaavaksi tai tarkoituksella harhaanjohtavaksi;
 • Asiakas antaa Veikkausta tai Pelipalvelua koskevia totuudenvastaisia, halventavia tai perusteettomia lausuntoja tai väitteitä;
 • Asiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on Veikkauksen tai sen yhteystyökumppanin työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista;
 • Asiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla.

8.3. Veikkauksen vastuu Chat-palvelusta

Veikkaus tarjoaa Chat-palvelun Asiakkailleen ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. Veikkaus tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta.

Veikkaus ei vastaa Asiakkaiden reaaliaikaiseen Chat-palveluun tuottamien viestien sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ottaa tämän huomioon arvioidessaan Chat-palvelun viestinnän luotettavuutta. Veikkaus tekee parhaansa poistaakseen lainvastaisen tai muutoin sopimattoman sisällön Chat-palvelussa. Veikkaus ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, joita Chat-palvelu, sen käyttö tai toimimattomuus mahdollisesti aiheuttaa Asiakkaalle.

9. Vastuunrajoitus

Pelipalvelun käyttäminen tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla. Veikkaus vastaa Pelipalvelun toiminnasta vain sellaisessa Asiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää Veikkauksen viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi verkkopalvelusta ray.fi.

Veikkaus ei takaa sitä eikä vastaa siitä, että Pelipalvelu olisi Asiakkaan käytössä keskeytyksettä tai virheetön. Veikkaus pyrkii etukäteen ilmoittamaan verkkosivustollaan Pelipalvelun käyttöön liittyvistä huolloista, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvista katkoksista. Veikkaus voi rajoittaa Pelipalvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Pelipalvelun yhteydessä.

Veikkaus ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle taholle mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien muun muassa viivästys, käyttämättä jääneestä Pelipalvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys tai muu taloudellinen menetys, joka johtuu esimerkiksi:

 1. Pelipalvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; 
 2. korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu Pelipalvelun kautta ostettuun tai saatuun tietoon, informaation tai palveluun, Pelipalvelun kautta vastaanotettuun viestiin tai oikeustoimeen, joka on tehty Pelipalvelun välityksellä;
 3. oikeudettomasta pääsystä Asiakkaan tiedonsiirtoihin tai niiden muuttamisesta;
 4. Asiakkaan tietojärjestelmää tai päätelaitetta koskevasta vahingosta tai tiedon menettämisestä, joka aiheutuu Pelipalvelusta ladatusta sisällöstä;
 5. muista Pelipalveluun liittyvistä seikoista tai olosuhteista.

Veikkauksen vastuu Pelipalvelun toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että pelitapahtuma on jäänyt Veikkauksesta tai Pelipalvelusta johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka Asiakas on suorittanut Veikkaukselle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei näissä ehdoissa tai kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu.

Mikään tässä kohdassa mainittu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

Sopimussuhteen päättyminen

10.1 Asiakkaan oikeus päättää sopimussuhde

Asiakkaalla on oikeus päättää sopimussuhde milloin tahansa irtisanomalla tämä sopimus verkkopalvelussa ray.fi tai todisteellisesti Veikkauksen asiakaspalveluun. Sopimussuhde päättyy, kun Veikkaus on käsitellyt mahdolliset Asiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esim. Asiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon.

10.2 Veikkauksen oikeus päättää sopimussuhde

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi sulkea Asiakkaan pelitili määräajaksi tai toistaiseksi tai päättää sopimussuhde, mikäli:

 • Asiakas ei noudata Pelipalveluun liittyviä sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että Pelipalvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • Asiakas muulla tavalla väärinkäyttää Pelipalvelua siten, että palvelun käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille; tai
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, Pelipalvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.

Veikkaus varaa oikeuden ilmoittaa epäillyt väärinkäytökset asianomaisille viranomaisille ja avustaa viranomaisia asian selvittämisessä.

10.3 Sopimussuhteen päättäminen olosuhteiden muutoksen johdosta

Veikkauksella on oikeus sulkea Asiakkaan pelitili, päättää sopimussuhde ja siirtää mahdolliset varat pelitililtä Asiakkaan RAY Etuasiakkuuteen rekisteröidylle pankkitilille, mikäli:

 • pelitilille ei ole kirjautunut yhtään tapahtumaa 24 peräkkäisen kuukauden aikana;
 • Asiakkaan RAY Etuasiakkuus on päättynyt;
 • Veikkauksella on perusteltua syytä epäillä, että Asiakkaalla ei ole enää vakituista kotipaikkaa Suomessa (Ahvenanmaan itsehallintoalueella vakituisesti asuvat eivät ole oikeutettuja käyttämään Pelipalvelua);
 • Veikkaus saa tiedon Asiakkaan kuolemasta; tai
 • Veikkauksella on perusteltua syytä epäillä, että muu RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen tai Pelipalvelun avaamisen edellytys ei enää täyty.

10.4 Toimenpiteet sopimussuhteen päättyessä

Sopimussuhteen päättyessä Veikkaus sulkee Asiakkaan pelitilin, jolloin mahdolliset pelitilillä olevat varat siirretään näiden sopimusehtojen mukaisesti sille pankkitilille, jonka Asiakas on RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröinyt.

11. Sopimusehtojen muutokset

Veikkauksella on oikeus tehdä muutoksia Pelipalveluihin ja niiden sisältöön. Veikkaus pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa sopimusehtoja tai pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Veikkaus tiedottaa mahdollisista muutoksista Pelipalvelussa tai Asiakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen.

Jos Veikkaus muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, eikä muutos johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, Veikkaus ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle tämän asiakastietoihin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Veikkaus on lähettänyt ilmoituksen em. tavalla.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja, Asiakas ei saa kirjautua Pelipalveluun, vaan Asiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo Asiakasta.

12. Sopimuskokonaisuus

Mikäli eri sopimusehtojen ja pelikohtaisten sääntöjen välillä esiintyy ristiriitaa, niitä sovelletaan seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä:

 1. Sähköisesti välitettävien rahapelien vahvistetut pelisäännöt
 2. Pelikohtaiset ohjeet 
 3. Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot 
 4. RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot

Nämä sopimusehdot on laadittu suomen kielellä ja käännetty muille kielille. Mikäli erikielisten versioiden välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielistä versiota.

 VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

RAY Etuasiakas -ohjelman säännöt

Näissä säännöissä tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

Ohjelman tasot

RAY Etuasiakkuuteen sisältyy kolme tasoa: perus-, hopea- ja kultataso.

Asiakastason määräytymiseen ei vaikuta pelaamiseen käytetty rahamäärä vaan pelipäivät. Perustasolla ovat kaikki Etuasiakkaaksi rekisteröityneet henkilöt, joilla ei ole yhtään pelipäivää viimeisen 3 kuukauden (90 vrk) aikana. Hopeatasolle pääsy edellyttää vähintään yhden pelipäivän viimeisen kolmen kuukauden (90 vrk) aikana.

Kultatasolle pääsy edellyttää vähintään neljä pelipäivää viimeisen kuukauden (30 vrk) aikana. Kultataso on voimassa aina vähintään 30 päivää kultatasolle nousun jälkeen. Pelipäiväksi lasketaan sekä vuorokausi (klo 00-24), jonka aikana Etuasiakas on pelannut rahalla tunnistautuneena vähintään yhden pelikierroksen ray.fi:ssä, mobiilissa tai raha-automaatilla, että käynti Casino Helsingissä. Lisäksi pelipäivän saa ensimmäisen maksukortin liittämisestä Etuasiakkuuteen sekä muusta Veikkauksen erikseen määrittelemästä kampanjaluonteisesta toimenpiteestä.

Asiakasohjelman tasotieto päivittyy normaalisti lyhyellä viiveellä, mutta viimeistään pelipäivää seuraavan vuorokauden aikana. Tunnistautunutta pelaamista on kaikki pelitilin tunnuksilla kirjautuneena ray.fi - netti- ja mobiilipalvelussa rahalla tapahtuva pelaaminen, jolloin voimassa ovat itse määritellyt vuorokausi- ja kuukausikohtaiset pelirajat. Raha-automaateilla tunnistautuneena pelaaminen tapahtuu maksukortilla, johon Etuasiakkuus-ominaisuus ja asiakkaan määrittämät päivä- ja kuukausikohtaiset pelirajat on määritetty. Asiakas voi pelata tunnistautuneena myös pelisalien Videobet-automaateilla syöttämällä asiakasnumeronsa.

Asiakasedut

Tiedot asiakaseduista löytyvät RAY Etuasiakkaiden verkkopalvelusta (ray.fi/etuasiakas). Kirjautumalla palveluun Etuasiakas pääsee näkemään asiakastasonsa mukaisesti perus-, hopea- tai kultatason sisällön sekä edut, joihin hän on oikeutettu. Asiakasedut ovat hyödynnettävissä niiden yhteydessä kerrotulla tavalla.

Pelilliset edut

Jokainen pelikierros, jonka Etuasiakas pelaa tunnistautuneena RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaatilla (pl. pelisalien Bling-automaatit), on mukana 5000€:n Onnenpotin arvonnassa. Onnenpotti on jackpot-tyylinen lisävoitto, ja se maksetaan RAY Etuasiakkaan voitonmaksutilille.

Vain Etuasiakkaana pelattavana olevissa ray.fi:n netti- ja mobiilipeleissä on jackpot-voittoja. Lisäksi Etuasiakkaalla on tunnistautuneena raha-automaatteja pelatessaan mahdollisuus pelikohtaisiin suurempiin voittoluokkiin. Esim. Hedelmäpoksu-pelissä tunnistautuneena pelatessa maksetaan päävoitto tuplana, ja pelisalien Bling-automaateissa on Etuasiakkaille omat jackpotit.

Asiakasarvonnat

Hopea- ja kultatasolla olevat Etuasiakkaat voivat osallistua oman asiakastasonsa arvontoihin, joissa palkintoina on erilaisia tuote- ja palvelupalkintoja. Tiedot käynnissä olevista hopea- ja kultatason arvonnoista löytyvät nettipalvelun Etuasiakas-osiosta, ja arvontaan voi osallistua kirjautumalla nettipalveluun osoitteessa ray.fi/etuasiakas. Samaan arvontaan voi osallistua vain kerran. Palkinnot jaetaan arvonnan perusteella, joka suoritetaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. Asiakasarvontojen yhteydessä voi esiintyä arvontakohtaisia sääntöjä tai rajoitteita. Veikkauksella on oikeus tiedottaa arvonnassa voittaneen etu- ja sukunimi sekä paikkakunta osoitteessa ray.fi ja somessa. Veikkauksen työntekijät eivät voi osallistua asiakasarvontoihin.

Asiakasarvontojen palkinnot toimitetaan voittajalle tämän Veikkauksen asiakasrekisterissä olevien yhteystietojen perusteella. Voittajille ilmoitetaan palkinnosta sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse viikon kuluessa arvonnasta. Mikäli Veikkaus ei tavoita voittajaa viikon kuluessa tai arvonnan säännöissä erikseen mainitussa ajassa yhteydenotosta, Veikkauksella on oikeus arpoa palkinto uudelleen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Mahdollisissa matkustamista sisältävissä arvonnoissa voittava Etuasiakas vastaa siitä, että hänellä ja muilla palkintomatkan käyttäjillä on tarvittavat matkustusasiakirjat ja matkavakuutus. Veikkaus ei vastaa niiden hankkimisesta eikä niiden hankkimisesta syntyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Veikkauksen kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Veikkauksen vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Veikkaus maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnoista.

Muut asiakasedut

Hopea- ja kultatasoilla olevat Etuasiakkaat voivat lunastaa aika-ajoin tarjolla olevia Veikkauksen ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia muita etuja kulloisenkin asiakastasonsa mukaan. Tiedot ajankohtaisista eduista löytyvät osoitteesta ray.fi/etuasiakas.

Edun voi lunastaa ray.fi:ssä kerrotulla tavalla, kuten näyttämällä etuun oikeuttavaa sähköistä kuponkia matkapuhelimesta edun lunastuspaikassa tai tulostamalla etuun oikeuttavan kupongin nettipalvelusta.

Veikkauksen yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut ovat Veikkauksen yhteistyökumppaneiden vastuulla eikä Veikkaus siten ole korvausvelvollinen, mikäli Etuasiakas ei poikkeustilanteessa jostakin syystä saisi lunastettua asiakasetua kumppanilta.

Hopea- ja kultatasoilla voi olla aika-ajoin tarjolla myös erilaisia asiakastapahtumia tai erilaisia lunastettavia etuja, joihin ilmoittautuminen tai joiden lunastus tapahtuu osoitteessa ray.fi/etuasiakas. Etujen saatavuus ja jakamistapa ilmoitetaan kunkin edun kohdalla aina erikseen, ja niissä saattaa olla etukohtaisia sääntöjä tai rajoitteita. Etu esimerkiksi jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä tai yhteistyökumppanin määrittelemien kriteerien mukaan.

Kultatasolla oleva Etuasiakas saa säännöllisesti pelaamisen hallintaan liittyvää viestintää sähköpostitse. Viestinnän tarkoituksena on mm. tutustuttaa aktiivisesti pelaava asiakas erilaisiin pelaamisen hallinnan välineisiin. Näitä vastuullisuusviestejä lähetetään noin kerran kuussa kaikille kultatason Etuasiakkaille markkinointilupaan katsomatta ja niistä ei voi kieltäytyä.

Muut ehdot

Veikkauksella on oikeus tehdä asiakasohjelman sääntöihin muutoksia ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää eikä Veikkaus vastaa muutoksista johtuvista etujen menetyksistä.

Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakasohjelman säännöt ja muut etukohtaiset säännöt osallistuessaan asiakasarvontoihin tai hyödyntäessään muita RAY Etuasiakas -ohjelmaan sisältyviä etuja.

Veikkaus maksaa asiakasarvontojen palkinnoista arpajaisveron voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Arvontojen palkintoja tai muita asiakasetuja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi eduksi eikä käyttämätöntä palkintoa tai etua hyvitetä.

Etuasiakkaille järjestettävät tapahtumat edellyttävät täysi-ikäisyyttä. Mahdollisten Etuasiakkaiden mukana tapahtumiin kutsuttavien seuralaisten tulee olla täysi-ikäisiä ja Etuasiakkaita.

Veikkauksella on oikeus käyttää Etuasiakkaille järjestettävissä tapahtumissa tallentamaansa materiaalia, kuten valokuvia tai videoita, markkinointitarkoituksiinsa, esimerkiksi osoitteessa ray.fi ja sosiaalisessa mediassa. Veikkaus tiedottaa asiasta tapahtumaan osallistuvia. Asiakas voi kuitenkin kieltäytyä esiintymisestä markkinointimateriaaleissa.

RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot

voimaan 1.1.2017

Nämä sopimusehdot korvaavat 29.10.2015 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan Veikkauksen asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen Veikkauksen palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. 

Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin pelipalveluihin ja RAY Etuasiakkuuteen sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen raha-automaattien ja kasinopelien pelaaminen.

1. RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN

RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on virallinen suomalainen henkilötunnus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityvä antaa Veikkaukselle oikeuden hakea ja tarkistaa henkilö- ja osoitetietojensa oikeellisuus väestötietojärjestelmästä.

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityvä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja sekä Veikkauksen palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, Veikkauksen toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat sopimusehdot, RAY Etuasiakas -ohjelman säännöt ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä verkkosivustolla ray.fi sekä Veikkauksen toimipaikoissa.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. 

RAY Etuasiakkuus pitää sisällään erilaisia pelipalveluja. Näitä ovat muun muassa Sähköinen pelipalvelu, joka mahdollistaa netti- ja mobiilipelien pelaamisen, ja RAY Etuasiakas voi pelata tunnistautuneena myös maksukortilla, johon Etuasiakkuus-ominaisuus on liitetty.  Jos RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen tapahtuu verkkosivustolla ray.fi, RAY Etuasiakkuus sisältää automaattisesti Sähköisen Pelipalvelun, jossa pelaaminen on aina tunnistettua. Kulloinkin voimassa oleva pelipalvelulistaus löytyy verkkosivustolta ray.fi.

2. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUNNISTETTU KORTTIPELAAMINEN

Veikkauksen raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisen maksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin. 

Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla RAY Etuasiakkuuteen liitetyllä maksukortillaan RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai raha-automaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivustolta ray.fi.

Maksukortin liittäminen Etuasiakkuuteen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä verkkosivustolla ray.fi tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla Veikkauksen raha-automaateilla taikka muulla pankin määrittelemällä tavalla. Liittäminen saattaa edellyttää RAY Etuasiakkaalta henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa Veikkauksella on maksuyhteistyösopimus.

 • Maksukortin voi liittää Etuasiakkuuteen verkkosivustolla ray.fi mainittujen suomalaisten kortinmyöntäjien myöntämiin henkilökohtaisiin debit- ja Visa Electron -maksukortteihin.
 • Yksittäiseen maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva Etuasiakkuus.
 • RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää kerrallaan enintään 5 erillistä henkilökohtaista maksukorttia Etuasiakkuuteen.
 • Pankki-, luotto- tai yrityskortteja ei ole mahdollista liittää Etusiakkuuteen.  Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin, jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet (nk. credit/debit -kortit).
 • Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi vain maksukortti, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä, voidaan liittää Etuasiakkuuteen
 • Maksukortin liittämistä Etuasiakkuuteen saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mitkä sen myöntämistä maksukorteista on liitettävissä Etuasiakkuuteen.

Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Veikkauksen rahapelien pelisäännöissä.  Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

3. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN

Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua Veikkauksen kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai -välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. 

Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot on esitetty RAY Etuasiakas -ohjelman säännöissä, ja RAY Etuasiakas hyväksyy säännöt etuja hyödyntäessään.

RAY Etuasiakkuuden pelipalveluja käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen peliraja. Peliraja on rahamääräinen summa, jonka RAY Etuasiakas voi enintään jäädä tappiolle vuorokauden tai kuukauden aikana. Voitot kasvattavat määränsä verran pelirajojen määrittämiä pelattavissa olevia rahamääriä.

RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa.

RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana.

Mikäli RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai RAY Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, RAY Etuasiakkuuden hakija/ RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Veikkauksella on tarvittaessa oikeus selvittää asiakkaan kyseiseen Tupas-palvelun käyttöön liittyviä tietoja asiakkaan pankista.

 • RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan Veikkauksen tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. Veikkaus ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut.
 • RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun Veikkauksen asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon.
 • RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

4. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU

Veikkaus tarjoaa verkkosivustolla ray.fi RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat -pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen väliseen viestintään. 

RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista:

 • RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen;
 • RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen;
 • RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa;
 • RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on Veikkauksen tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista;
 • RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla.

Veikkaus tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. Veikkaus tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelun keskeytyksetöntä toimivuutta.

5. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan Veikkauksen tietojärjestelmiin, ja että Veikkauksella on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. Veikkauksella on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti väestötietojärjestelmästä.

 • RAY Etuasiakas hyväksyy sen, että Veikkaus voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan Veikkaukselle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki Veikkauksen kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@veikkaus.fi.
 • RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja Veikkauksen asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa Veikkauksen toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, Veikkaus palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.

6. VEIKKAUKSEN OIKEUDET

Veikkauksella on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Palvelun turvallisuuden ja RAY Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Veikkauksella on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella:

 • kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain RAY Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja;
 • asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle RAY Etuasiakkaan pankkitilille;
 • välittömästi keskeyttää palvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;
 • estää palvelun käyttö tai pelaaminen, kokonaan tai osittain.

Veikkauksella on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun, palvelun osan tai tietyn maksuvälineen käyttö taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä, pelikohtaisia ohjeita tai muita Veikkauksen antamia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää palvelua tai järjestelmiä siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli RAY Etuasiakkaan toiminta tai tämän käyttämä laitteisto, ohjelmisto tai tietoliikenneyhteys vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelulle, Veikkaukselle tai kolmannelle taholle. Veikkauksella on oikeus tarkistaa RAY Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia RAY Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa.

Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen.

Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat Veikkaukselle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla.

 • Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Veikkaus ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty.
 • Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman Veikkauksen tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.
 • Veikkauksella on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. Veikkaus kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä.
 • Veikkaus voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka Veikkauksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. Veikkaus ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen.
 • RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa Veikkaukselle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon Veikkaus pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi.

 

7. VEIKKAUKSEN VASTUUT

Veikkaus ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. Veikkaus pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. Veikkaus ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Veikkaus ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

 • Veikkaus ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta.
 • Veikkaus ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. Veikkaus ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä.
 • Veikkaus vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää Veikkauksen viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi verkkosivustolta ray.fi.
 • Verkkosivusto ray.fi ja Sähköinen pelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. Veikkaus ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Kulloinkin voimassa olevat tuetut päätelaitteet käyvät ilmi verkkosivustolta ray.fi. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät verkkosivustolta ray.fi.
 • Veikkaus ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta Veikkauksen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi
  •  viranomaisen päätös tai toimenpide;
  • työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee Veikkausta;
  • sota, kapina, mellakka tai niiden uhka;
  • sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus;
  • häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä.

Ylivoimainen este tai muu Veikkauksen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa Veikkauksen keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi.

 • Veikkauksen vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt Veikkauksesta johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut Veikkaukselle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu.
 • Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

8. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT

RAY Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. Lisäksi RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan Veikkaukselle antamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteys- tai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista.

RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan Veikkaukselle, mikäli hänellä on syytä epäillä verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon.

RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista.

RAY Etuasiakas saa käyttää Veikkauksen tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta.

RAY Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista.

9. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN

RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde Veikkauksen kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde verkkosivustolla ray.fi, tietyissä Veikkauksen pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti Veikkauksen asiakaspalveluun. Asiakassuhteen päättyessä Veikkaus lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja verkkosivuston ray.fi käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa.

RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan välillä. 

Sopimussuhde päättyy, kun Veikkaus on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. 

Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi Veikkaus säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta.

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli

 • RAY Etuasiakas ei noudata Veikkauksen tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että Veikkauksen tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille;
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, Veikkauksen tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi.

Veikkauksella on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli

 • Veikkaus saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta;
 • RAY Etuasiakkaan pitkäaikaisen passiivisuuden vuoksi Veikkauksella on perusteltu syy olettaa asiakassuhteen päättyneen;
 • jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty.

10. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Veikkauksella on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta verkkosivustolla ray.fi tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon.

 • Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. Veikkaus ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista.
 • Jos Veikkaus muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, Veikkaus ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Veikkaus on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon.
 • RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta.

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Jos RAY Etuasiakkaan ja Veikkauksen välistä sopimusta koskevaa mitä tahansa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mikäli kyse on Veikkauksen ja RAY Etuasiakkaan välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä, RAY Etuasiakas voi hakea Veikkauksen toimintaa valvovalta viranomaiselta Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta. Ratkaisusuositusta tulee hakea kirjallisesti yhden vuoden kuluessa siitä, kun RAY Etuasiakas katsoo saavuttaneensa voittoon oikeuttavan tuloksen. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, tai sen voi tehdä Poliisihallituksen lomakkeella:
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/27275_Ratkaisusuosituslomake_RAY_final_version.pdf?3c8b55273465d288.

Ratkaisusuositus tai sen hakeminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.

12. VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

Nämä sopimusehdot on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

 

Veikkauksen Etuasiakkuuden sopimusehdot

voimaan 4.4.2017

Nämä sopimusehdot korvaavat 1.1.2017 voimaan tulleet Veikkauksen kanta-asiakkuuden sopimusehdot, Veikkaus Points sopimusehdot sekä RAY Etuasiakkuuden ja RAY Sähköisen pelipalvelun sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain, Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen sekä Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä annetun sisäministeriön asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Veikkauksen Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan Veikkauksen asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen Veikkauksen palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä Etuasiakas) suunnattujen palvelujen ja etujen käytön. Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös Etuasiakkaan käyttäessä Veikkauksen verkkopelipalvelua. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä.

ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN

Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. Etuasiakkaaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen henkilö, jolla on virallinen suomalainen henkilötunnus. Etuasiakkuus on tarkoitettu ainoastaan Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän takia Etuasiakkuuden saaminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämään lakisääteiseen valtion väestötietojärjestelmään merkittyä vakituista kotipaikkaa Suomessa. Etuasiakkaaksi rekisteröityvä antaa Veikkaukselle oikeuden hakea ja tarkistaa henkilö- ja osoitetietojensa oikeellisuus väestötietojärjestelmästä.

Lisäksi Etuasiakkaaksi rekisteröityvällä tulee olla henkilökohtainen pankkitili sellaisessa Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa Veikkauksella on maksuliikennettä koskeva sopimus. Etuasiakas antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Etuasiakkaan ilmoittaman pankkitilin henkilökohtaisuuden oikeellisuus kyseisestä pankista.

Etuasiakkaaksi rekisteröityvä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja, Veikkauksen palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, Veikkauksen toimipisteiden ja pelien sääntöjä ja ohjeita sekä lakia ja hyviä tapoja, sekä hyväksyy tietosuojaselosteessa kerrotun henkilötietojensa käsittelyn tavan. Kulloinkin sovellettavat sopimusehdot, Etuasiakasohjelman säännöt ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä Veikkauksen verkkopalvelussa sekä Veikkauksen pelisaleissa.

Etuasiakkuus on henkilökohtainen. Etuasiakas ei saa siirtää edes tilapäisesti Etuasiakkuuden oikeuksia ja/tai velvoitteita toiselle.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä Etuasiakkuutta tai perua jo tehty Etuasiakkaaksi rekisteröinti.

ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN

Etuasiakkuus pitää sisällään erilaisia palveluja ja etuja. Hyödyntääkseen Etuasiakkuuden palveluja ja etuja Etuasiakkaan tulee tunnistautua Veikkauksen kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä tai -välineellä. Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja ja etuja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai -välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita.

 • Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan Veikkauksen tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. Veikkaus ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos Etuasiakas ei ole näin toiminut.
 • Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan Veikkauksen verkkopalvelussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun Veikkauksen asiakaspalvelu on vastaanottanut Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon.
 • Etuasiakas saa Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Etuasiakkuuden pelipalveluja ovat muun muassa

 • verkkopelipalvelu, joka mahdollistaa netti- ja mobiilipelien pelaamisen.
 • tiettyjen pelien pelaaminen myyntipaikassa käyttäen Veikkaus-korttia, ajokorttia, poliisin antamaa henkilökorttia tai Kela-korttia.
 • raha- tai erityisautomaatilla pelaaminen maksukortilla, johon Etuasiakkuus-ominaisuus on liitetty.

Tiedot kulloinkin voimassa olevista pelipalveluista löytyy Veikkauksen verkkopalvelusta.

Sisäministeriön asetuksella annettavissa Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöissä olevien rajoitusten lisäksi Veikkauksella on oikeus asettaa pelaamiselle muitakin rajoituksia. Etuasiakas voi asettaa itselleen rahamääräisen ja/tai aikaan sidotun rajoituksen Veikkauksen kulloisenkin tarjoaman mukaisesti.

Lisäksi Etuasiakkuuden pelipalvelujen käyttöönotto saattaa edellyttää, että Etuasiakas asettaa pelaamiselleen rahamääräisiä rajoja. Etuasiakas voi halutessaan muuttaa asettamiaan rajoja. Kulloinkin voimassa olevat pelaamista koskevat rajat on kerrottu Veikkauksen verkkopalvelussa.

Etuasiakas voi estää pelaamisensa määräajaksi Veikkauksen kulloisenkin tarjoaman mukaisesti. Etuasiakkaan asettamaa estoa ei voi perua sen voimassaoloaikana.

Kaikkien Etuasiakkaan suorittamien pelitapahtumien tulee noudattaa näitä sopimusehtoja sekä pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Etuasiakkaalla ei ole oikeutta osallistua sellaiseen pelitapahtumaan, jonka lopputulokseen Etuasiakas tai muu taho, joka toimii Etuasiakkaan kanssa yhteistyössä, voi oikeudettomasti vaikuttaa suoraan tai välillisesti.

Veikkaus pidättää oikeuden mitätöidä pelitapahtuma kokonaan tai osittain, jos ilmenee, että

 • se on tarjottu, toteutettu tai hyväksytty virheen seurauksena;
 • siihen on osallistuttu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella tavalla;
 • Etuasiakas tai tämän kanssa yhteistyössä toimiva taho yrittää yhdessä kiertää sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita; tai
 • pelitapahtuman lopputulokseen on suoraan tai välillisesti vaikutettu lain, sopimusehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen tai pelikohtaisten ohjeiden vastaisella toiminnalla.

Kulloinkin voimassa olevat Etuasiakasohjelman asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot on esitetty Etuasiakasohjelman säännöissä. Etuasiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Etuasiakasohjelman säännöt ja muut etukohtaiset säännöt hyödyntäessään etuja.

1. VERKKOPELIPALVELU

Yleistä

Verkkopelipalvelun käyttöönotto tapahtuu Veikkauksen verkkopalvelussa käyttäen sellaisen Suomessa toimivan pankin henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, jonka kanssa Veikkauksella on maksuliikennettä koskeva sopimus.

Veikkaus varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä verkkopelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus.

Osa verkkopelipalvelun rahapeleistä on suljettu pois Ahvenanmaan itsehallintoalueella vakituisesti asuvilta. Verkkopelipalvelua ei saa avata eikä siihen kirjautua tietyistä maista tai tietyiltä alueilta. Etuasiakkaan tulee aina selvittää verkkopelipalvelun käyttöä koskeva lainsäädäntö maassa tai alueella, jossa hän aikoo verkkopelipalvelun avata tai siihen kirjautua. Verkkopelipalvelua ei saa avata tai siihen kirjautua ainakaan niissä maissa tai niillä alueilla, jotka kulloinkin käyvät ilmi Veikkauksen verkkopalvelusta.

Verkkopelipalvelun joidenkin pelien pelaaminen saattaa edellyttää, että Etuasiakas luo itselleen julkisen pelaajanimen (nickname), joka erottaa Etuasiakkaan muista pelaajista. Pelaajanimen tulee olla Veikkauksen pelaajanimestä antamien ohjeiden mukainen ja muista erottuva. Pelaajanimi ei saa olla loukkaava, harhaanjohtava taikka muutoin hyvän tavan vastainen.

Pelitili

Verkkopelipalvelun rahapelien pelaaminen tapahtuu pelitilin kautta. Etuasiakkaalle perustetaan verkkopelipalvelun käyttöönoton yhteydessä pelitili. Etuasiakkaalla voi olla verkkopelipalvelussa kaksi pelitiliä. Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien sekä raha-arpajaisten pelaamiseen tarkoitetun pelitilin lisäksi Etuasiakas voi halutessaan ottaa käyttöön raha-automaatti- ja kasinopelien pelaamiseen tarkoitetun pelitilin eli Kasinotilin. Pelitilin valuutta on Euro.

Pelitili on henkilökohtainen. Pelitiliä saa käyttää ja sille siirtää varoja ainoastaan se henkilö, jonka henkilötiedoilla pelitili on avattu. Pelitilin käyttöoikeutta ei saa siirtää edes tilapäisesti toiselle. Pelitilin käyttäminen edellyttää vakituista kotipaikkaa Suomessa.

Etuasiakas voi siirtää varoja pelitilille verkkopelipalvelun käyttöä varten. Luotolla pelaaminen on kiellettyä arpajaislain nojalla. Pelitililtä veloitetaan Etuasiakkaan pelipanokset ja muut maksullisten palvelujen maksut Veikkauksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Pelitilillä voi olla varoja korkeintaan lainsäädännössä asetettu tai Veikkauksen määrittämä määrä. Tämän ylärajan ylittävät varat siirretään automaattisesti Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille. Etuasiakas voi halutessaan siirtää varoja pelitililtä Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitililleen näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Etuasiakas ei voi siirtää varoja pelitililleen klo 24:00 – 06:00 välisenä aikana. Kyseisenä aikana mahdollisesti tehdyt tilisiirrot kirjautuvat pelitilille aikaisintaan klo 06:01.

Etuasiakkaan pelitilille siirtämät varat ovat tilitysvaroja. Veikkaus säilyttää asiakasvarat erillään muista varoistaan ja tallettaa ne pankkitililleen. Etuasiakas hyväksyy sen, että Veikkaus säilyttää Etuasiakkaan pelitililleen siirtämät varat yhdessä muiden Etuasiakkaiden varojen kanssa, ja että erottelu tapahtuu ainoastaan Veikkauksen sähköisessä pelitilikirjanpidossa.

Veikkaus ei maksa pelitilillä oleville varoille korkoa. Etuasiakas vastaa kaikista Etuasiakkaan pankin Etuasiakkaalta mahdollisesti perimistä Etuasiakkaan pankkitilin ja pelitilin välisistä rahasiirroista aiheutuneista kuluista. Veikkaus ei veloita rahasiirroista pelitilin ja Etuasiakkaan pankkitilin välillä.

Veikkaus ei anna pelitodistuksia tai kuitteja pelitilin yksittäisistä tapahtumista. Tapahtumat kirjataan elektronisesti verkkopelipalvelussa.

Etuasiakkaalla on verkkopelipalvelussa mahdollisuus selata peli- ja rahaliikennetapahtumia, jotka ovat kohdistuneet hänen pelitiliinsä. Etuasiakkaan tulee tarkistaa, että hänen pelitilinsä tapahtumakirjaukset vastaavat hänen suorittamiaan toimenpiteitä, esimerkiksi aina lopettaessaan pelaamisen. Tilitapahtumissa esiintyviä poikkeamia, esimerkiksi virheellistä maksua tai saamatta jäänyttä voittoa, koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti tai verkkopalvelun Chat-palvelun välityksellä, ja se on toimitettava Veikkaukselle lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa tai mikäli tällaista aikaa ei ole määritelty, kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Etuasiakas huomasi poikkeaman tai hänen olisi pitänyt se huomata. Reklamaatiossa tulee ilmetä asian selvittämisen kannalta tarpeelliset yksilöidyt tiedot. Jos Veikkaus ei ole vastaanottanut reklamaatiota kohtuullisen tai lainsäädännön mukaisen ajan kuluessa, Etuasiakas menettää oikeutensa vedota poikkeamaan. Veikkaus sitoutuu säilyttämään tilitapahtumatiedot laissa säädetyn ajan, minkä jälkeen Veikkauksella on oikeus tuhota tiedot.

Jos Etuasiakas huomaa, että Veikkauksen tai Etuasiakkaan suorittama pelitilin sulkeminen on epäonnistunut, Etuasiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä Veikkaukselle. Veikkaus ei vastaa pelipanoksista, joilla Etuasiakas on pelannut sen jälkeen, kun hän on pyytänyt pelitilin sulkemista tai jäädyttämistä tai kun Etuasiakas on rajoittanut pelioikeuttaan.

Pelaaminen

Verkkopelipalvelun rahapelien pelaaminen edellyttää, että pelitilille on siirretty pelimaksuihin tarvittavia varoja. Jos pelitilillä ei ole pelattaessa riittävästi pelaamiseen oikeuttavia varoja, tai jos Etuasiakas on käyttänyt verkkopelipalvelua antamalla puutteellisia tai virheellisiä tietoja taikka toiminut sopimusehtojen tai Veikkauksen asettamien muiden ehtojen, vahvistettujen pelisääntöjen taikka pelikohtaisten ohjeiden vastaisesti, pelitapahtumaa ei hyväksytä. Veikkaus ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan Etuasiakkaalle, jos pelitapahtuma jää pelitililtä puuttuvien varojen tai puutteellisten tietojen takia hyväksymättä.

Etuasiakas hyväksyy pelin maksaessaan sen pelitililtään, minkä jälkeen Etuasiakas ei voi perua eikä muuttaa peliä. Etuasiakas ei voi perua eikä muuttaa asettamaansa pelipanosta sen jälkeen, kun hän on käynnistänyt arvonnan tai kun pelipanosten kyseiselle peli- tai panostuskierrokselle asettamiseen varattu aika on umpeutunut. Etuasiakas ei voi perua eikä muuttaa pelijärjestelmään rekisteröityä pelitapahtumaa.

Mikäli Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä verkkopelipalvelun vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava verkkopelipalvelun käyttö ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

2. VEIKKAUS-KORTTI

Veikkaus-kortti on Veikkauksen Etuasiakkaalle myöntämä henkilökohtainen asiakaskortti, jolla Etuasiakas voi osoittaa olevansa Etuasiakas.

Myyntipaikassa pelitapahtuman yhteydessä näytetty Veikkaus-kortti mahdollistaa myyntipaikassa pelattujen tiettyjen pelien tietojen seuraamisen Veikkauksen verkkopalvelussa sekä näiden pelien voitonmaksutavan valitsemisen.

 • Veikkaus-kortin tilaaminen tapahtuu Veikkauksen verkkopalvelussa, Veikkauksen pelisalista tai muusta Veikkauksen määrittämästä paikasta.
 • Veikkaus-kortti toimitetaan postitse Etuasiakkuuteen liitettyyn suomalaiseen postiosoitteeseen noin kolmen (3) viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Etuasiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä myös sähköinen Veikkaus-kortti eli Mobiilikortti. Mobiilikorttia voi käyttää Veikkaus-kortin tapaan myyntipaikassa pelaamisen yhteydessä sekä etujen lunastamiseen, ja se on saatavilla Veikkauksen mobiilisovelluksessa. Mobiilikortti ei ole saatavilla kaikkiin puhelinmalleihin.

Veikkaus ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Veikkaus-kortti on joutunut sivullisen haltuun. Jos Veikkaus-kortti on kadonnut tai rikkoutunut, Etuasiakkaan tulee tilata uusi Veikkaus-kortti tai ottaa yhteys Veikkauksen asiakaspalveluun. Uuden Veikkaus-kortin tilaaminen mitätöi automaattisesti Etuasiakkaan edellisen Veikkaus-kortin. Veikkaus voi rajoittaa Etuasiakkaalle kalenterivuoden aikana toimitettavien Veikkaus-korttien määrää.

3. MAKSUKORTTIIN LIITETTY ETUASIAKKUUS-OMINAISUUS RAHA- JA ERITYISAUTOMAATEILLA

Etuasiakkuuteen voidaan liittää Etuasiakkaan debit-maksukortti, jolloin Etuasiakas voi pelata Veikkauksen määrittelemillä raha- ja erityisautomaateilla tunnistautuneena. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisen maksukortin numeron liittämistä Etuasiakkaan asiakastietoihin. Maksukortin liittäminen Etuasiakkuuteen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä Veikkauksen verkkopalvelussa tai muulla pankin määrittelemällä tavalla.

 • Maksukortin voi liittää Etuasiakkuuteen Veikkauksen verkkopalvelussa mainittujen suomalaisten kortinmyöntäjien myöntämiin henkilökohtaisiin debit- ja Visa Electron -maksukortteihin.
 • Yksittäiseen maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva Etuasiakkuus.
 • Etuasiakkaan on mahdollista liittää kerrallaan enintään 5 erillistä henkilökohtaista maksukorttia Etuasiakkuuteen.
 • Pankki-, luotto- tai yrityskorttia ei saa liittää Etuasiakkuuteen. Etuasiakkuuteen voi kuitenkin liittää yhdistelmäkortin, joka sisältää sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet (nk. credit/debit -kortit).
 • Raha- ja erityisautomaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi vain maksukortti, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä, on oikeus liittää Etuasiakkuuteen.
 • Maksukortin liittämistä Etuasiakkuuteen saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mitkä sen myöntämistä maksukorteista on liitettävissä Etuasiakkuuteen.

Raha- ja erityisautomaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset sisäministeriön asetuksella annetuissa Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöissä.  Mikäli Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha- tai erityisautomaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö, ja ilmoitettava asiasta Veikkaukselle.

VOITTOJEN MAKSAMINEN

Verkkopelipalvelussa Etuasiakkaan pelivoitot ja mahdolliset pelimaksujen takaisinmaksut maksetaan Etuasiakkaan pelitilille tai Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille.

Käyttäessään Veikkaus-korttia, ajokorttia, poliisin antamaa henkilökorttia tai Kela-korttia myyntipaikassa tiettyjen pelien yhteydessä Etuasiakkaan on mahdollista valita kolmesta erilaisesta tavasta lunastaa pelivoittonsa:

1) pelivoiton maksaminen Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille;
2) pelivoiton maksaminen Etuasiakkaan verkkopelipalvelun pelitilille; tai
3) pelivoiton maksaminen Etuasiakkaalle pelitositetta vastaan Veikkauksen myyntipaikassa kahdeksan (8) päivän kuluessa arvontatuloksen tai pelin lopputuloksen vahvistamisesta lukien (alle 1000 €:n voitot). Voiton maksaminen edellyttää aina pelitositteen esittämistä. Jos vaihtoehdon 3) valinnut Etuasiakas ei ole lunastanut voittoaan myyntipaikassa tai pelisalissa kahdeksan (8) päivän määräajan kuluessa arvontatuloksen tai pelin lopputuloksen vahvistamisesta, pelivoitto maksetaan määräajan jälkeen Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille.

Voitonmaksu edellä esitetyissä vaihtoehdoissa 1) ja 2) tapahtuu Etuasiakkaan pankki- tai pelitilille kunkin pelin vahvistettujen pelisääntöjen mukaisessa aikataulussa. Tiettyjen pelien osalta voitto, joka on vähintään kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa, maksetaan aikaisintaan kolmen (3) viikon kuluttua oikean tuloksen vahvistamisesta.

Mikäli Etuasiakkaan pelikäyttöliittymän näyttö näyttää vikaantumisen tai toimintahäiriön vuoksi virheellistä arvonnan tulosta (numeroa, korttikättä, kuvioyhdistelmää tms.), voittosummaa taikka vapaapelien tai pelivarausten määrää, Etuasiakkaalle hyvitetään todellinen, Veikkauksen peli- ja valvontajärjestelmään tallentunut voittosumma, vapaapelien tai pelivarausten määrä tai suoritetaan voitonjako Veikkauksen peli- ja valvontajärjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella.

Ennen pelivoittojen siirtoa Etuasiakkaan pelitililtä Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille Veikkaus pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ja vahvistaa Etuasiakkaan oikeuden siirrettäviin pelivoittoihin. Veikkaus ei vastaa maksuviivästyksestä tai muista viivästyksistä, jotka johtuvat tarkastuksista. Tarkastusaikana tarkastuksen kohteena olevat varat säilytetään Etuasiakkaan pelitilillä jäädytettyinä varoina, mikäli se selvitettävän asian tai suojattavan oikeushyvän turvaamiseksi on välttämätöntä.

Veikkauksella on oikeus korjata sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuva rahaliikenteessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka rahamäärä olisi jo kirjattu Etuasiakkaan pelitilille. Veikkauksella on sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuen myös oikeus veloittaa Etuasiakkaan pelitililtä varat, jotka Etuasiakas on saanut pelitililleen oikeudettomasti. Veikkaus ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Etuasiakkaalle viipymättä. Etuasiakkaalla on velvollisuus Veikkauksen pyynnöstä palauttaa varat, jotka Etuasiakas on saanut pelitililleen muutoin oikeudettomasti. Veikkauksella on oikeus pidättää selvityksen kohteena oleva määrä varoja pelitilillä vakuutena, kunnes Etuasiakkaan oikeus varoihin on laillisesti selvitetty.

Etuasiakkaan tulee periä voittoaan arpajaislain 47 §:ssä asetetun määräajan kuluessa.

CHAT-PIKAVIESTIPALVELU

Veikkaus tarjoaa verkkopalvelussaan reaaliaikaista Chat -pikaviestipalvelua (jäljempänä Chat-palvelu). Chat-palvelu on tarkoitettu lähtökohtaisesti Etuasiakkaan ja Veikkauksen väliseen viestintään. Tiettyjen pelien kohdalla Chat-palvelu mahdollistaa Etuasiakkaiden keskinäisen viestinnän.

Chat-palvelussa saa lähettää ainoastaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, joka ei riko lakia tai hyvää tapaa tai sisällä toisen tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. Chat-palvelun reaaliaikaisuudesta johtuen Veikkaus ei ennakkotarkasta viestinnän sisältöä eikä ole vastuussa siitä. Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä, ja hän ei saa lähettää mitään laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa.

Veikkaus pidättää oikeuden poistaa Chat-palvelusta sellaisen sisällön, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka on Veikkauksen näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle, sekä estää kokonaan tai määräajaksi sellaisen Etuasiakkaan pääsy Chat-palveluun, jonka Chat-palvelun käyttö rikkoo näitä ehtoja. Muun muassa seuraavat tavat ovat ehtojen vastaisia:

 • Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin, markkinointiviestintään, virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen;
 • Etuasiakas käyttää Chat-palvelua pelin ohjeiden tai sääntöjen vastaiseen tarkoitukseen;
 • Etuasiakas painostaa, uhkailee, halventaa tai muutoin häiritsee toista Etuasiakasta tai Veikkausta taikka häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen;
 • Etuasiakas yrittää kalastella toisten Etuasiakkaiden yksityisiä tietoja, esimerkiksi salasanaa tai käyttäjätunnusta;
 • Etuasiakas lähettää tai levittää lainvastaista, kiellettyä tai vahingollista sisältöä taikka sisältöä, joka voidaan ymmärtää syrjiväksi, loukkaavaksi tai tarkoituksella harhaanjohtavaksi;
 • Etuasiakas antaa Veikkausta tai sen palveluja koskevia totuudenvastaisia, halventavia tai perusteettomia lausuntoja tai väitteitä;
 • Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on Veikkauksen tai sen yhteystyökumppanin työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista;
 • Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla.

Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

Veikkaus ei vastaa Etuasiakkaiden Chat-palveluun tuottamien viestien sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Etuasiakkaan tulee ottaa tämän huomioon arvioidessaan Chat-palvelun viestinnän luotettavuutta. Veikkaus tekee parhaansa poistaakseen lainvastaisen tai muutoin sopimattoman sisällön Chat-palvelussa. Veikkaus ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, joita Chat-palvelu, sen käyttö tai toimimattomuus mahdollisesti aiheuttaa Etuasiakkaalle.

Veikkaus tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. Veikkaus tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelun keskeytyksetöntä toimivuutta.

ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Osana asiakassuhdetta Etuasiakkaan henkilötietoja tallennetaan Veikkauksen ja sen yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmiin, ja Veikkauksella on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Veikkauksella on oikeus ylläpitää Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti väestötietojärjestelmästä.

 • Veikkaus voi lähettää asiakassuhteeseen liittyvää viestintää Etuasiakkuuteen liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Veikkaus ei lähetä suoramarkkinointiviestejä näihin välineisiin, ellei Etuasiakas ole antanut siihen erikseen suostumustaan.
 • Veikkauksen asiakaspalvelun ja Etuasiakkaan väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa Veikkauksen toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista, palvelun laadun kehittämiseksi, koulutustarkoituksiin sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Mikäli Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, Veikkaus palauttaa hänelle aikaisemman asiakkuuden (asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen) palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.

VEIKKAUKSEN OIKEUDET

Veikkauksella on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai Etuasiakasohjelmaa koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut Etuasiakas palveluista, sekä estää palvelujen ja etujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Palvelujen turvallisuuden ja Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Veikkauksella on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella:

 • kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja;
 • asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle Etuasiakkaan pelitilille tai pankkitilille;
 • välittömästi keskeyttää palvelujen käyttö kokonaan tai osittain, tietyn maksuvälineen käyttö taikka jättää pelattu peli hyväksymättä;
 • estää palvelujen käyttö, pelitilin avaaminen ja/tai pelaaminen, kokonaan tai osittain.

Veikkauksella on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun, palvelun osan tai tietyn maksuvälineen käyttö taikka jättää pelattu peli hyväksymättä, mikäli

 • Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä, pelikohtaisia ohjeita tai muita Veikkauksen antamia ohjeita;
 • muulla tavalla väärinkäyttää palvelua tai järjestelmiä siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille pelaajille tai sivulliselle;
 • Etuasiakkaan toiminta tai tämän käyttämä laitteisto, ohjelmisto tai tietoliikenneyhteys vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelulle, Veikkaukselle tai sivulliselle.

Etuasiakkaan ilmoittaessa Veikkaukselle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon Veikkaus pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi.

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi sulkea Etuasiakkaan pelitilit määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli

 • Veikkauksella on perusteltu syy epäillä, että jokin verkkopelipalvelun avaamisen edellytys ei enää täyty;
 • Etuasiakas ei noudata verkkopelipalveluun liittyviä sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä tai pelikohtaisia ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että pelipalvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää pelipalvelua siten, että palvelun käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille; tai
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, pelipalvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi tai ennalta ehkäisemiseksi.

Veikkauksella on oikeus tarkistaa Etuasiakkaan henkilöllisyys, Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Etuasiakas antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Etuasiakkaan ilmoittaman pankkitilin henkilökohtaisuuden oikeellisuus kyseisestä pankista.
Jos Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, Etuasiakkuuden hakija/ Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Veikkauksella on tarvittaessa oikeus selvittää Etuasiakkaan kyseiseen Tupas-palvelun käyttöön liittyviä tietoja Etuasiakkaan pankista.

Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, etujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen.

Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat Veikkaukselle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla.

 • Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Veikkaus ja sen yhteistyökumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty.
 • Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat Veikkauksen tai sen yhteistyökumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman Veikkauksen tai sen yhteistyökumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.
 • Veikkauksella on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä, sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. Veikkaus kunnioittaa kuitenkin Etuasiakkaiden yksityisyyttä.
 • Veikkaus voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa Veikkaus on kieltänyt tai joka Veikkauksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Veikkaukselle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. Veikkauksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen.

VEIKKAUKSEN VASTUUT

Veikkaus ei takaa sitä, että Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ja edut ovat keskeytyksettä käytettävissä. Veikkaus pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelun keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. Veikkaus ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

 • Veikkaus ei vastaa Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta.
 • Veikkaus ei vastaa Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. Veikkaus ei myöskään vastaa Veikkauksen verkkopalveluun tehtyjen linkkien viittaamien internetsivujen sisällöstä.
 • Veikkaus vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää Veikkauksen viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi Veikkauksen verkkopalvelusta.
 • Veikkauksen verkkopalvelu ja verkkopelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. Veikkaus ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät Veikkauksen verkkopalvelusta.

Veikkaus ei vastaa vahingosta, joka Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta Veikkauksen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimainen este tai muu Veikkauksen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa Veikkauksen keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi

 • viranomaisen päätös tai toimenpide;
 • työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee Veikkausta;
 • sota, kapina, mellakka tai niiden uhka;
 • sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus;
 • häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä.

Veikkaus ei vastaa Etuasiakkaalle tai sivulliselle mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien muun muassa viivästys, käyttämättä jääneestä pelipalvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko tai tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu esimerkiksi:

 • pelipalvelun, muun palvelun tai edun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää;
 • korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu palvelun kautta ostettuun tai saatuun tietoon, informaation tai palveluun, verkkopelipalvelun kautta vastaanotettuun viestiin tai oikeustoimeen, joka on tehty palvelun välityksellä;
 • oikeudettomasta pääsystä Etuasiakkaan tiedonsiirtoihin tai niiden muuttamisesta;
 • Etuasiakkaan tietojärjestelmää tai päätelaitetta koskevasta vahingosta tai tiedon menettämisestä, joka aiheutuu palvelusta ladatusta sisällöstä;
 • muista palveluun liittyvistä seikoista tai olosuhteista.

Veikkauksen vastuu palvelujen ja etujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu (esimerkiksi pelitapahtuma) tai etu on jäänyt Veikkauksesta johtuvasta syystä toteutumatta, kirjautumatta tai rekisteröitymättä, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka Etuasiakas on suorittanut Veikkaukselle virheen ilmaantumisen yhteydessä (esimerkiksi pelipanos), ellei näissä ehdoissa tai kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu.

Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

ETUASIAKKAAN VASTUUT

Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. Lisäksi Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan Veikkaukselle antamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteys- tai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista.

Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistusvälineensä sekä Veikkauksen verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan Veikkaukselle, mikäli hänellä on syytä epäillä verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon.

Ellei toisin ole mainittu, kaikki Veikkauksen kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimussuhdetta tai sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@veikkaus.fi.

Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, esimerkiksi yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista.

Etuasiakas saa käyttää Veikkauksen tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta.

Etuasiakas vastaa Veikkaukselle ja sivullisille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka sivullisen oikeutta loukkaavista ominaisuuksista.

ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN

Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde Veikkaukseen milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde Veikkauksen pelisalissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti Veikkauksen asiakaspalveluun. Asiakassuhteen päättyessä Veikkaus lopettaa kaikkien Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen ja etujen tarjoamisen Etuasiakkaalle, ja estää hänen tunnistusvälineidensä ja verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön Etuasiakkuuden palveluissa.

Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut Veikkauksen ja Etuasiakkaan välillä.

Sopimussuhde päättyy, kun Veikkaus on käsitellyt mahdolliset Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, esimerkiksi Etuasiakkaan pelaamien, avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon.

Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi Veikkaus säilyttää Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen Etuasiakkuutta.

Veikkauksella on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli

 • Veikkaus saa tiedon Etuasiakkaan kuolemasta;
 • pelitileille ei ole kirjautunut yhtään tapahtumaa 24 peräkkäisen kuukauden aikana;
 • Etuasiakkaan pitkäaikaisen passiivisuuden vuoksi Veikkauksella on perusteltu syy olettaa asiakassuhteen päättyneen;
 • Veikkauksella on perusteltua syytä epäillä, että jokin Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty;
 • Etuasiakas ei noudata Veikkauksen tarjoamiin palveluihin tai etuihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, vahvistettuja pelisääntöjä tai ohjeita;
 • Veikkauksella on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun tai edun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi;
 • Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää Etuasiakkuutta siten, että Veikkauksen tarjoamien palvelujen tai etujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle, muille asiakkaille tai sivullisille;
 • se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, Veikkauksen tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi.

Sopimussuhteen päättyessä Veikkaus sulkee Etuasiakkaan pelitilit, jolloin mahdolliset pelitileillä olevat varat siirretään näiden sopimusehtojen mukaisesti sille pankkitilille, joka Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen on liitetty.

SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Veikkauksella on oikeus muuttaa sopimusehtoja, sääntöjä ja ohjeita sekä pelikohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Veikkaus ilmoittaa näiden sopimusehtojen muutoksesta verkkopalvelussa tai Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitettyyn yhteystietoon.

 • Veikkauksella on oikeus tehdä tarjoamiensa Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen ja etujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. Veikkaus ei vastaa muutosten taikka palvelujen tai etujen lopettamisen Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista.
 • Jos Veikkaus muuttaa näitä sopimusehtoja siten, että muutos lisää Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, Veikkaus ilmoittaa muutoksesta Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitettyyn yhteystietoon. Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Veikkaus on lähettänyt ilmoituksen em. tavalla.
 • Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää Etuasiakkuuttaan, vaan hänen tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo Etuasiakasta.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimussuhteeseen sekä Etuasiakkaan ja Veikkauksen välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Jos Etuasiakkaan ja Veikkauksen välistä sopimusta koskevaa mitä tahansa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Etuasiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Etuasiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Mikäli kyse on Veikkauksen ja Etuasiakkaan välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä, Etuasiakas voi hakea Veikkauksen toimintaa valvovalta Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta. Lisätietoja ratkaisusuosituksen hakemisesta sekä Poliisihallituksen ratkaisusuositushakemuslomake löytyy ositteesta:
http://www.poliisi.fi/luvat/rahapelitoiminta/rahapelitoiminnan_valvonnasta_yleisesti/ratkaisusuositukset_ja_lausunnot

Ratkaisusuositus tai sen hakeminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.

SOPIMUSKOKONAISUUS

Mikäli sopimusehtojen ja pelikohtaisten sääntöjen välillä esiintyy ristiriitaa, niitä sovelletaan seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä;

 1. Sisäministeriön vahvistamat rahapelien pelisäännöt
 2. Pelikohtaiset ohjeet
 3. Veikkauksen Etuasiakkuuden sopimusehdot.

Nämä sopimusehdot on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen.

VEIKKAUKSEN YHTEYSTIEDOT

Veikkaus Oy
PL 1
01009 Veikkaus

puh. 0200 55000 (pvm/mpm) Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@veikkaus.fi

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy yhdistyivät 1.1.2017. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen Etuasiakasohjelma lanseerataan vaiheittain vuoden 2017 aikana. Erilliset asiakasohjelmat eli (aiemman) Veikkauksen Kanta-asiakkuus ja RAY Etuasiakkuus päättyvät ja korvautuvat Etuasiakasohjelmalla.

Etuasiakasohjelman säännöt

voimaan 4.4.2017

Nämä säännöt korvaavat 1.1.2017 voimaan tulleet Veikkauksen Kanta-asiakkuuden sopimusehdot, Veikkauksen Kanta-asiakasetujen ehdot (ml. Ilmais- ja alennusedut), Veikkaus Points -sopimusehdot, RAY Etuasiakas -ohjelman säännöt ja Veikkausraadin säännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Nämä säännöt ovat alisteiset Veikkauksen Etuasiakkuuden sopimusehdoille.

Etuasiakasohjelma on Veikkauksen asiakasohjelma, joka on tarkoitettu Veikkauksen Etuasiakkaille (ks. Veikkauksen Etuasiakkuuden sopimusehdot).  Etuasiakasohjelma sisältää erilaisia etuja sekä mahdollisuuden osallistua arvontoihin ja Veikkausraatiin. Hyödyntääkseen Etuasiakasohjelman tarjontaa Etuasiakkaan tulee tunnistautua Veikkauksen kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä tai -välineellä.

Etuasiakasohjelman tasot

Kaikki Veikkauksen rekisteröityneet asiakkaat ovat Etuasiakkaita ja Etuasiakasohjelman piirissä. Ohjelmaan sisältyy jatkossa myös lisätasoja, joille pääseminen edellyttää erikseen ilmoitettavien pelaamisen hallintaan liittyvien tehtävien suorittamista sekä pelaamisen useuteen ja laajuuteen liittyvien kriteereiden täyttymistä. Lisätasot otetaan käyttöön myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Etuasiakasedut

Etuasiakkaille on tarjolla monenlaisia etuja. Edut ovat hyödynnettävissä niiden yhteydessä kerrotulla tavalla. Myöhemmin käyttöönotettavilla lisätasoilla voi olla omia etuja, jotka on tarkoitettu ainoastaan kyseisellä tasolla oleville asiakkaille. Tiedot ajankohtaisista asiakaseduista löytyvät osoitteesta veikkaus.fi/etuasiakas.

Pelilliset edut

Vain Etuasiakkaana on mahdollista pelata rekisteröitymistä edellyttäviä verkkopelipalvelun pelejä. Myös verkkopalvelussa olevat VeikkausTV ja TotoTV ovat käytössä ainoastaan Etuasiakkaille.

Pelatessaan Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha- ja erityisautomaateilla (pois lukien mm. Bling-automaatit) Etuasiakkuuteen liitetyllä maksukortillaan

 • Etuasiakas osallistuu erityiseen Etuasiakkaille tarkoitettuun yllätysvoittotyyppiseen jackpot-peliin, Onnenpottiin. Kyseinen 5000 euron jackpot-voitto maksetaan Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitetylle pankkitilille. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivustolta veikkaus.fi.
 • Etuasiakkaalla on mahdollisuus pelikohtaisiin suurempiin voittoluokkiin. Esim. Hedelmäpoksu -pelissä tunnistautuneena pelatessa maksetaan päävoitto tuplana, ja Veikkauksen pelisalien Bling-automaateissa on Etuasiakkaille omat jackpotit.

Etuasiakasarvonnat

Etuasiakkaat voivat osallistua viikoittain arvottavien etujen, kuten asiakastilaisuuksien, kulttuuriin ja urheiluun liittyvien tapahtumalippujen ja erilaisten tuotteiden arvontaan. Tiedot ajankohtaisista arvonnoista löytyvät osoitteesta veikkaus.fi/etuasiakas.

Etuasiakasarvontaan osallistuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteessa veikkaus.fi/etuasiakas ja ilmoittautumalla arvontaan. Samaan arvontaan voi osallistua vain kerran. Palkinnot arvotaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. Etuasiakasarvontoihin voi liittyä arvontakohtaisia sääntöjä ja rajoitteita. Arvontoja voidaan järjestää myös muuhun kuin ilmoittautumiseen perustuen ilmoittamalla siitä arvonnan yhteydessä. Veikkauksen työntekijät eivät saa osallistua Etuasiakasarvontoihin.

Osallistumalla arvontaan Etuasiakas hyväksyy, että Veikkauksella on oikeus julkaista Etuasiakasarvonnassa voittaneen etunimi ja sukunimen alkukirjain sekä paikkakunta osoitteessa veikkaus.fi/etuasiakas sekä sosiaalisen median kanavissaan.

Etuasiakasarvontojen palkinnot toimitetaan voittajalle Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen liitettyjen yhteystietojen perusteella. Voittajille ilmoitetaan palkinnosta sähköpostitse tai puhelimitse noin viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta. Mikäli Veikkaus ei tavoita voittajaa viikon kuluessa tai arvonnan säännöissä erikseen mainitussa ajassa yhteydenotosta, Veikkauksella on oikeus arpoa palkinto uudelleen.

Arvontapalkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Etuasiakasarvonnassa voittaneen on halutessaan mahdollista siirtää palkinto eteenpäin perhepiirissä 18 vuotta täyttäneelle henkilölle edellyttäen, että palkinnon siirronsaaja on Etuasiakas tai hän rekisteröityy Etuasiakkaaksi. Palkinnon voittaja vapauttaa Veikkauksen kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Veikkauksen vastuu arvontaan osallistujia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Veikkaus maksaa Etuasiakasarvontojen palkinnoista arpajaisveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Muut Etuasiakasedut

Etuasiakasohjelmassa on tarjolla Veikkauksen yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia alennus- ja ilmaisetuja, joiden saaminen edellyttää, että Etuasiakkaalla on käytössään voimassa oleva Veikkaus-kortti. Etuasiakas saa tällaisen edun käyttöönsä näyttämällä Veikkaus-korttia lippukassalla, portilla tai muussa ilmoitetussa paikassa. Etuasiakasohjelmassa voi olla tarjolla etuja, joiden lunastaminen tapahtuu muulla tavoin, esimerkiksi mobiilipalveluita hyödyntämällä. Asiakasedun hyödyntämistapa ja mahdolliset siihen liittyvät rajoitukset on kerrottu kunkin asiakasedun kuvauksen yhteydessä.

Asiakasetu on voimassa yhden kerran/tapahtuma, ellei toisin ilmoiteta. Etuja voidaan jakaa myös ilmoittautumisjärjestyksessä tai yhteistyökumppanin kriteerien mukaan, jolloin edun jakamistapa ilmoitetaan edun kohdalla erikseen.

Asiakasetuja saattaa olla tarjolla vain rajoitettu määrä tai rajoitetun ajan. Tiedot ajankohtaisista ilmais- ja alennuseduista löytyvät osoitteesta veikkaus.fi/etuasiakas.
Veikkauksen yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut ovat yhteistyökumppanin vastuulla ja Veikkaus ei siten ole korvausvelvollinen, mikäli Etuasiakas ei saa lunastettua asiakasetua.

Etuasiakasohjelman pisteet

Osana Etuasiakasohjelmaa Etuasiakkailla on mahdollisuus tutustua Veikkauksen tuotteisiin, palveluihin ja edunsaajakohteisiin tekemällä tehtäviä ja kerätä suorituksista pisteitä. Pisteillä Etuasiakkaat voivat lunastaa erikseen määriteltyjä etuja ja palkintoja. Etuasiakkaat voivat kilpailla pisteillä toisiaan vastaan ja omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa asiakasetujen saavutettavuuteen.

Tehtävien tekeminen, pisteiden kerääminen ja palkintojen lunastaminen tapahtuu osoitteessa veikkaus.fi/etuasiakas. Pisteillä ei ole vaikutusta Etuasiakasohjelman tuleviin lisätasoihin, mutta pisteillä lunastettavia palkintoja koskevat samat säännöt kuin muitakin näissä säännöissä määriteltyjä asiakasetuja.

Veikkauksella on oikeus muuttaa pisteiden keräämisen toimintalogiikkaa ja lakkauttaa tämä asiakasetu kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. Veikkaus ei vastaa siitä, että ilmoitettuja pisteillä lunastettavia etuja ei ole poikkeuksellisesti Etuasiakkaan saatavilla tai niitä ei voi käyttää esimerkiksi yhteistyökumppanin toiminnasta johtuvista syistä. Veikkauksella ei ole korvausvelvollisuutta, mikäli Etuasiakkaalta jää pisteillä lunastettava etu saamatta, pisteiden toimintalogiikkaa muutetaan tai tämä asiakasetu lakkautetaan.

Veikkausraati

Osana Etuasiakasohjelmaa Etuasiakkaalla on mahdollisuus osallistua Veikkauksen tuote- ja palvelukehitykseen sekä vastata asiakaskyselyihin ja tutkimuksiin ilmoittautumalla Veikkauksen Etuasiakaspaneeliin nimeltä Veikkausraati.

Etuasiakas saa viestintää Veikkausraadista siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitettynä Etuasiakkaan Etuasiakkuuteen.  Veikkausraati ei pyydä Etuasiakasta lähettämään henkilökohtaisia tietojaan tai vastaamaan kysymyksiin suoraan sähköpostilla, vaan vastaaminen tapahtuu Veikkausraadin kyselyalustalla, johon sähköpostiviestissä on linkki. Veikkausraadin sähköpostiviestit eivät sisällä liitetiedostoja.

Osallistuessaan Veikkausraadissa tehtäviin tutkimuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin Etuasiakas sitoutuu antamaan asiallisia, oman mielipiteensä mukaisia vastauksia.
 Julkaistavat kysely- ja tutkimustulokset raportoidaan yhteenvetoina, tilastollisina taulukoina tai graafisina esityksinä siten, että niistä ei käy ilmi vastaajan henkilöllisyys.

Veikkausraatiin liittyneen Etuasiakkaan Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää taustatietoina Veikkausraadin tutkimuksissa ja kyselyissä. Veikkausraadissa kerättyjä tietoja käsitellään Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos Etuasiakasta pyydetään Veikkausraadin kyselyssä antamaan erikseen yhteystietonsa, niitä käytetään vain kyselyssä ilmoitettuun tarkoitukseen, kuten arvonnassa voittaneiden tavoittamiseen.
Veikkausraatiin osallistuvia ei palkita rahallisella korvauksella. Osallistujien kesken saatetaan suorittaa erilaisia arvontoja, joista ilmoitetaan erikseen. Veikkausraadin arvontoja koskevat samat säännöt kuin Etuasiakasarvontoja.

Veikkaus voi milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta muuttaa Veikkausraadin sääntöjä sekä muuttaa ja muunnella Veikkausraadin sisältöä taikka estää pääsyn Veikkausraatiin.

Veikkausraadista voi irtisanoutua Veikkausraadin sivuilla olevan linkin kautta. Tällöin Etuasiakas ei enää saa sähköposti-ilmoituksia Veikkausraadilta. Etuasiakkaan aiemmin raadissa antamia tietoja käsitellään Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.
Veikkaus pidättää oikeuden erottaa Etuasiakas Veikkausraadista, jos Etuasiakas rikkoo voimassa olevia sääntöjä, esim. epäasianmukaisella käytöksellä.

Yleistä

Etuasiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Etuasiakasohjelman säännöt ja muut palvelu- ja etukohtaiset säännöt osallistuessaan Etuasiakasarvontoihin, hyödyntäessään Etuasiakasohjelmaan sisältyviä etuja, käyttämällä palveluita tai osallistumalla Veikkausraatiin.

Etuasiakasetuja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi eduksi, eikä käyttämätöntä etua hyvitetä.

Veikkaus voi tarjota myös Etuasiakasetuja, joiden saaminen edellyttää Etuasiakkaan henkilötietojen antamista Veikkauksen yhteistyökumppanille edun tai palkinnon käyttämiseksi. Esimerkiksi tavarapalkintojen toimittamiseksi Veikkauksella on oikeus antaa voittajan osoite ja puhelinnumero kuljetusyhtiölle. Muusta vastaavasta ehdosta ilmoitetaan edun tai arvonnan yhteydessä. Osallistumalla arvontaan tai hyödyntäessään etua Etuasiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa edellä mainittuun käsittelyyn.

Etuasiakkaille järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen edellyttää täysi-ikäisyyttä. Myös Etuasiakkaiden mukana tapahtumiin mahdollisesti kutsuttavien seuralaisten tulee olla täysi-ikäisiä ja Etuasiakkaita.

Veikkauksella on oikeus käyttää Etuasiakkaille järjestettävissä tapahtumissa syntyvää materiaalia viestintään ja markkinointiin. Osallistumalla tapahtumaan osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että tapahtumassa syntyvää materiaalia (kuvia ja/tai tekstiä) voidaan käyttää Veikkauksen viestinnässä ja markkinoinnissa (mm. Facebook tai muu sosiaalinen media, Veikkauksen nettisivut ja asiakassuhdeviestintä). Materiaalia ei kuitenkaan käytetä ilman osallistujan nimenomaista suostumusta varsinaisissa markkinointikampanjoissa.

Veikkauksella on oikeus tehdä Etuasiakasohjelman sääntöihin muutoksia ilman Etuasiakkaan erillistä hyväksyntää. Veikkaus ei vastaa muutoksista johtuvista etujen menetyksistä.

VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy
PL 1
01009 Veikkaus
Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi

Kasinon ja pokerin nettipelit eivät ole pelattavissa näissä maissa:

Antigua ja Barbuda
Alankomaiden Antillit (Netherlands Antilles)
Belgia (Belgium)
Bulgaria
Cookinsaaret (Cook Islands)
Hongkong (Hong Kong)
Iran
Iraq
Iso-Britannia (UK) 
Israel
Italia (Italy)
Kuuba (Cuba)
Kypros (Cyprus)
Laos
Mikronesia (Micronesia)
Myanmar (Burma)
Nauru
Portugali (Portugal)
Zimbabwe
Somalia
Sudan
Syyria (Syria)
Thaimaa (Thailand)
Turkki (Turkey)
Uzbekistan
Viro (Estonia)
Yhdysvallat territorioineen (US)

TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1.1.2017

1. Rekisterinpitäjä

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Huuskonen

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterin nimi

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin alarekisteri:

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan Veikkaukselle antama toimeksianto.

RAY Etuasiakkuuden asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalveluiden järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta.
 • Veikkauksen toiminnan, pelien, palveluiden ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
 • Asiakkuuksien analysointi, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Pelien ja palveluiden tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen käsittely. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Veikkauksen palveluissa. Palveluiden tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakaspuheluiden nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä turvallisuussyistä.
 • Veikkauksen vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta. Vastuullisuusanalyysien ja pelaamisen hallinnan välineiden tarjoaminen asiakkaalle.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot
  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot:
   • Vakinainen osoite (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
   • Postitusosoite (asiakkaan itse antama)
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite
  • Kotikunta
  • Pankkitilin numero (voitonmaksutili)
  • Asiointikieli
 • Yksilöivät tunnisteet
  • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
   • Henkilötunnus
   • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä
   • Asiakasnumero
   • RAY Etuasiakas-ID
   • Käyttäjätunnus ja salasana ray.fi –verkkopalvelua varten
   • Sähköisen pelipalvelun pelaajanimet
  • Verkkopalvelun käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet
   • Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä
   • Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu)
  • Asiakkaan maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden alkaminen, tilat ja tasot sekä päättyminen
  • Asiakkaan palveluiden käyttö ja kontaktihistoria
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (tarkemmin kohdassa 12)
  • Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat (tarkemmin kohdassa 13)
  • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
  • Asiakkaan ryhmittelytiedot
  • Tiedot ulkoisista tietolähteistä (tarkemmin kohdassa 6)
  • Kampanjoiden tiedot
  • Asiakaspuheluiden nauhoitukset
  • Asiakaspalaute
  • Käyttäjätilin tiedot
  • Vastuullisuusanalyysit ja - luokitukset
  • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
  • Pelitapahtumatiedot
  • Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot
  • Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
  • Palvelukohtaiset asiakastiedot
  • Pelien ja palveluiden personointitiedot
  • Sovellusten ja palveluiden lokitiedot sekä tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  • Maksutapahtumat RAY Etuasiakkuuden palveluissa ja maksunvälitystiedot
  • Maksukorttien käyttöön RAY Etuasiakkuuden palveluissa liittyvät tiedot
  • Mobiiliasiakaskortin käyttöön liittyvät tiedot

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä.

Veikkaus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson –rekisteristä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeiden käyttö

Veikkaus käyttää verkkopalvelussaan evästeitä (cookies) palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisäksi evästeistä saatua tietoa voidaan käyttää verkkopalvelumme sisällön ja pelituotteiden personointiin ja kehittämiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Veikkaus ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Jos et halua, että Veikkaus kohdentaa mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueittesi mukaan, voit estää kohdentamisen: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset .

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Veikkauksen tai Veikkauksen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) vaatimusten mukaiseen rahanpesurekisteriin/ asiakkaan tunnistamistietorekisteriin.

Asiakastietoja voidaan siirtää Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin ja käsitellä Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriselosteessa informoidulla tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Veikkauksen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Veikkauksen tarjoama verkkopalvelu on suojattu SSL-sertifikaatilla, mistä asiakas tunnistaa kyseisen palvelun oikeellisuuden. Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät tunnistautuvat molempiin suuntiin SSL-palvelinsertifikaattien avulla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisteri/ Henkilötietojen tarkastuspyyntö, PL 32, 02601 Espoo. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Asiakas voi tarkistaa perustietojaan sekä peli- ja maksutapahtumatietojaan osittain myös ray.fi –verkkopalvelun Oma tili -osiossa.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Veikkaus huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät RAY Etuasiakkuuden asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.


12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa, tietyissä Veikkauksen pelisaleissa ja Casino Helsingissä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin

 • Sähköpostilla
 • Matkapuhelimella.

Asiakas voi kieltää

 • Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin
 • Veikkaus päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.
 • Asiakaslehden lähettämisen.

Asiakas voi kieltää markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen sekä tietojensa siirtämisen Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin Veikkauksen asiakaspalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Kun asiakas ei ole antanut Veikkaukselle lainkaan tähän rekisteriin liittyviä suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Veikkauksen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

13. Pelaamisen rajoitukset tai estot

Asiakas voi asettaa itselleen pelaamisen rajoituksia ja estoja. Pelaamisen rajoituksia ja estoja voi päivittää tunnistautuneena ray.fi –verkkopalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Asiakas voi asettaa itselleen seuraavia pelaamisen rajoituksia ja estoja:

 • Pelirajat: Aikaan sidottu euromääräinen rajoite
 • Peli- ja pääsykielto: Aikaan sidottu pelaamisen esto.

TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

4.4.2017 alkaen

1. Rekisterinpitäjä

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)

PL 1, 01009 Veikkaus

Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö

PL 1, 01009 Veikkaus

Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterin nimi

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Veikkaukselle antama toimeksianto tai Veikkauksen ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Veikkauksen palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
 • Veikkauksen toiminnan, pelien, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
 • Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittelyja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Pelien ja palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
 • Veikkauksen vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta. Vastuullisuusanalyysien ja pelaamisen hallinnan välineiden tarjoaminen asiakkaalle.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot
  • Nimitiedot
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot:
   • Osoitetiedot
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite
  • Kotikuntatiedot
  • Pankkitilin numero
  • Asiointikieli
  • Muut asiakkaan demografiatiedot
 • Yksilöivät tunnisteet
 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  • Henkilötunnus
  • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä
  • Asiakasnumero sekä aiemmat asiakasnumerot: RAY:n asiakasnumero, Veikkaus-kortin numero sekä Fintoton pelisovelluksen pelaajatunniste
  • Salattu/hajautettu asiakasnumero
  • Käyttäjätunnus ja salasana Veikkauksen verkkopalveluja varten
  • Veikkaus-kortin numero
  • Pelaajanimet verkkopelipalvelua varten
 • Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:
  • Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä
  • Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu)
 • Asiakkaan maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot
  • Asiakkaan palvelujen käyttö ja kontaktihistoria
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (ks. kohta 12)
  • Asiakas- ja palveluviestien sekä muistutusten tilaukset
  • Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat  (ks. kohta 13)
  • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
  • Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Tiedot ulkoisista tietolähteistä (ks. kohta 6)
  • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
  • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut
  • Osallistuminen Veikkausraatiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen
  • Asiakaspuhelujen nauhoitukset
  • Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • Asiakaspalaute
  • Pelitestien tulokset
  • Vastuullisen asiakkuusmallin tulos- ja luokittelutiedot
  • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
  • Pelitapahtumatiedot
  • Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot
  • Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
  • Palvelukohtaiset asiakastiedot
  • Pelien ja palvelujen personointitiedot
  • Pelaajaryhmät, joihin asiakas kuuluu porukkapelejä pelatessaan
  • Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet sivulatausten yhdistämiseksi, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen
  • Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  • Maksutapahtumat Veikkauksen palveluissa ja maksunvälitystiedot
  • Maksukorttien käyttöön Veikkauksen palveluissa liittyvät tiedot

Asiakkaan erillisellä suostumuksella Veikkaus tarjoaa sijaintiperusteisia palveluja, jotka perustuvat asiakkaan päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen. Sijaintietoa, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla laskettuja koordinaattitietoja, kerätään ainoastaan asiakkaan erikseen käyttöön ottamista palveluista.

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisenyhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin. Asiakkaan tietoja saadaan myös tämän rekisterin alarekisterinä olevasta Fintoton pelisovelluksen asiakasrekisteristä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Veikkauksen tietojärjestelmiin myös Veikkauksen verkkopalvelujen sekä pelipalvelujen käytön yhteydessä sekä Veikkauksen sisältöjä ulkoisissa verkkopalveluissa käytettäessä.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä.

Veikkaus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson -rekisteristä sekä asiakkuuksia kuvaavia tietoja tuottavista tietopalveluista.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeiden käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Veikkaus käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Veikkaus ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Veikkauksen verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Asiakas voi halutessaan estää kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Veikkauksen tai Veikkauksen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien ja kehittävien taikka palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen rahanpesurekisteriin/ asiakkaan tunnistamistietorekisteriin.

Asiakastietoja voidaan siirtää Veikkauksen mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin. Asiakastietoja voidaan siirtää asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin ietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Veikkauksen palveluksessa, sekä Veikkauksen toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Veikkauksen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Asiakas voi tarkistaa perustietonsa sekä peli- ja maksutapahtumatietoja osittain myös tunnistautuneena Veikkauksen verkkopalvelussa.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, Tietosuojavastaava, Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteri/ Henkilötietojen tarkastuspyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena Veikkauksen verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Veikkaus huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa, tietyissä Veikkauksen pelisaleissa ja Casino Helsingissä. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti, puhelimitse asiakaspalvelukohtaktissa tai muutoin asiakkaan palvelutapahtuman yhteydessä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin

 • Sähköpostiin
 • Matkapuhelimeen
 • Veikkauksen sovelluksiin (push-viestillä)

Asiakas voi kieltää

 • Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin
 • Veikkaus päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.

Asiakas voi kieltää markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen Veikkauksen verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa ja tietyissä Veikkauksen pelisaleissa.

Asiakas voi myös kieltää tietojensa siirtämisen Veikkauksen mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun asiakas ei ole antanut Veikkaukselle lainkaan suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Veikkauksen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

13. Pelaamisen rajoitukset tai estot

Asiakas voi asettaa itselleen pelaamisen rajoituksia ja estoja tunnistautuneena Veikkauksen verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa ja Veikkauksen pelisaleissa.

Pelisäännöt

1.1.2017 lähtien voimassa olevat Veikkaus Oy:n rahapelien säännöt:

Sisäministeriön ilmoitus asetuksesta RAY:n rahapelien pelisäännöistä:
Lataa PDF Lataa PDF »

Sisäministeriön asetus Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä:
Lataa PDF Lataa PDF »

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta:
Lataa PDF Lataa PDF »

Veikkaus Oy:n rahapelien säännöt sekä suurimmat panokset ja voitot:
Lataa PDF Lataa PDF »

Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

Arvontasäännöt

1. Järjestäjä

Veikkaus Oy, Turuntie 42, 02650 Espoo, Y-tunnus 2765220-1 (jäljempänä Järjestäjä).

2. Arvontoihin osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua vain 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat yksityishenkilöt. Veikkauksen työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua arvontaan.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

3. Voittajille ilmoittaminen ja palkinnon luovutus

Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti heidän ilmoittamaansa yhteystietoa käyttäen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan (7 arkipäivää) kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

4. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Mikäli arvontamateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä tai yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa siitä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä ei ole vastuussa vastoin ohjeita tai huolimattomasti tehdyistä osallistumisista.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailijoiden osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään arvonnan toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta osoitteesta www.ray.fi/sopimusehdot#yksityisyyden-suoja

6. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, hän on luonut materiaalin itse ja että ao. materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja samalla siirtää Järjestäjälle pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamaansa kilpailumateriaaliin ja että Järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

7. Muut ehdot

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Osallistumisajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon arvonnassa.

Kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin.

Kilpailu ei ole Facebookin/Twitteri/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin/Twitteriin/Instagramiin. Annat tietosi Järjestäjän käyttöön, etkä Facebookille/Twitterille/Instagramille. Kilpailun sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook/Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Muilta osin arvonnan säännöt noudattavat voimassaolevia Veikkauksen RAY Etuasiakkuuden sääntöjä. www.ray.fi/sopimusehdot#etuasiakkuus

 

VEIKKAUKSEN TIEDOT

Veikkaus Oy

Turuntie 42

02650 Espoo

Puhelinvaihde 09-43701 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@veikkaus.fi

Veikkauksen asiakaspalvelu 0200 55000 (pvm/mpm).
asiakaspalvelu@veikkaus.fi
Y-tunnus: 2765220-1

Veikkauksen päätoimialana on rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.

Veikkaus Oy on merkitty seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri, työnantajarekisteri ja verohallinnon perustietorekisteri.

Valvova viranomainen: 
Poliisihallitus, Arpajaishallinto 
Konepajankatu 2, PL 50 
11101 Riihimäki 
Puh. 071 878 0181 
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi

 

Odota hetki